Monday, June 11, 2018

Sann Gud och sann människa

Utdrag ur en predikan jag höll i Indien

Inledning

Det finns obibliska uppfattningar gällande Jesu ställning och identitet

under sitt liv på jorden.

Var Jesus i sin identitet Gud - eller var han bara en "vanlig" människa?

Talade han och utförde mirakler som varande Gud, eller som människa?

Det finns de som menar att allt Jesus gjorde på jorden var ett uttryck
för hans gudomlighet. Medan andra i hög grad förmänskligar hans
jordeliv.

Det viktiga är naturligtvis att få tag i vad bibeln lär.


Bibeln säger att när den förste Adam lyssnade till ormen och föll i synd i lustgården, och drog med sig mänskligheten i sitt syndafall, så hade Gud
direkt en plan med det som skulle visa sig vara hans egen Son, kallad i
bibeln för den "den andre Adam";

1 Mos 3:15 
Och jag skall sätta fiendskap (enmity) mellan dig (ormen) och kvinnan, och mellan din säd
och hennes säd. Denna (Jesus) skall söndertrampa ditt huvud, och du skall stinga den i
hälen (på korset) .”

Gud proklamerade alltså omedelbart en återlösningsplan. Han valde senare
ut en man, Abraham, som han kunde lita på. Och ur Abraham växte ett folk fram, Israel, som han med stark hand förde ut ur fångenskap i Egypten.

Ur detta folk sände Gud sedan, i sin perfekta tid, "kvinnans säd" till jorden,
för att åstadkomma ett återställande av ordning.


Jesus som sann Gud och Guds Son

Ett urval av bibelord som talar om att Jesus är Gud. Med det är han alltså en
del i gudomen; Fadern, Sonen och den Helige Ande.

Joh 1:1, 14
I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.
Och Ordet blev kött och tog sin boning ibland oss, och vi såg hans härlighet, vi såg en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning.

Joh 8:58-59
"Jesus sa till dem: ”Sannerligen, sannerligen säger jag er: Förrän Abraham blev till, är jag.” Då tog de upp stenar för att kasta på honom."

Heb 1:8-9
"säger han om Sonen: ”Gud, din tron förbliver alltid.. Du har älskat rättfärdighet och hatat orättfärdighet; därför, o Gud, har din Gud smort dig.."

Luk 3:22
"och den helige Ande sänkte sig ner över honom i kroppslig gestalt som en duva; och från himlen kom en röst: ”Du är min älskade Son; i dig har jag funnit behag.” 


Jesus är Guds Ord! Han var hos Gud i himlen och han var Gud. Men efter Guds frälsningsplan blev Ordet kött, bereddes människogestalt. Gud blev människa.

Jesus sa: "Förrän Abraham blev till, är jag". Fariséer och överstepräst blev ursinniga för att han gjorde sig lik Gud (man fick inte uttala Guds namn
"Jag är").

Citatet är ur GT: "Gud, din tron förblir alltid..därför o Gud har din Gud smort
dig.."


Jesus som sann människa

Ett urval av bibelord som visar att Jesus var sann människa. 

Gal 4:4-5
"Men när tiden var fullbordad, sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt."

Luk 1:35
"Ängeln svarade och sa till henne (Maria): ”Helig ande ska komma över dig, och kraft från den Högste ska överskugga dig; därför ska det heliga som blir fött kallas Guds Son." (Jesaja 7:14)

Fil 2:6-8 "han som var till i Gudsskepnad, men icke räknade jämlikheten med Gud som ett byte, utan utblottade sig själv, när han antog tjänareskepnad, och kom i människogestalt. Så befanns han till det yttre vara som en människa och ödmjukade sig och blev lydig intill döden på korset."
 
Kriteriet för att vara människa är att man föds av en kvinna. Jesus blev född
av en kvinna. Men det var Anden som överskuggade Maria. Gud var fadern.

Jesus ställdes under lagen. Bibeln säger att Guds Lag råder över människan så länge hon lever (Rom 7:1). Jesus var människa.

Jesus var i Guds-skepnad i himlen, men lämnade det när han kom i
människogestalt.


Jesu ställning i anden var fortfarande som Guds Son. Men till det yttre
befanns han vara människa. Som människa var han lydig Guds Lag
intill döden.


Varför måste Jesus vara Gud och människa?

Jesus behövde vara både Gud och människa för att kunna utföra sitt uppdrag
på jorden. Här är förklaringar till det:

Gud: Från Adams fall fanns en nedärvd arvs-synd på faderssidan (Rom 5:12), som får alla människor att falla i synd. Jesus föddes inte under arvs-synden. Han hade ju Gud till fader, och hade med det förmåga att stå emot synd - ända till blods.

Människa: För att ta människors plats på förbannelsens kors, måste Jesus bli människa. Och han måste leva en människas liv på jorden, och uppfylla lagens krav.
Guds frälsningsverk handlar mycket om juridik. Förlåtelse och nåd är inga lätta begrepp. Bibeln säger att utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse (Heb 9:22).

Guds juridik säger att bara en rättfärdig människa kan ta syndiga människors straff på ett förbannelsens kors.

Om inte Jesus var sann Gud och sann människa - så finns ingen frälsning.

Jesus uppgifter

Jesus huvudsakliga uppgifter på jorden som "människoson" var att:

1/ fullborda lagen genom sitt liv i lydnad, och vinna rättfärdighet.
2/ demonstrera Guds rike
3/ ge sitt liv för andra genom att bli gjord till synd och förbannelse på ett kors.

Matt 5:17 
Ni ska inte mena att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda (lagen).

Matt 12:28
"Om det åter är med Guds Ande som jag driver ut de onda andarna, så har ju Guds rike kommit till er."

2 Kor 5:21

"Han som inte visste av någon synd, honom har han för oss gjort till synd, på det att vi i honom må bli rättfärdighet från Gud.


Jesu jordeliv


Jesu liv på jorden beskrivs som mycket kraftfullt. Men som människa hade även han en stark kamp mot frestelser. Jesus blev frestad i allt som vi, men utan synd. Han lärde lydnad i lidandet.

Heb 4:15
För vi har inte en överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allting, som vi, men utan synd.

Heb 5:7-9
Och med starkt rop och tårar frambar han, under sitt kötts dagar, böner och åkallan till den som kunde rädda honom från döden; och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Så lärde han, fastän han var ”Son”, lydnad genom sitt lidande; och när han hade blivit fullkomnad, blev han, för alla dem som är honom lydiga, upphovet till evig frälsning.

Luk 22:41-44
" han föll ned på sina knän och bad och sade: ”Fader, om det är din vilja, så tag denna kalk ifrån mig. Dock, ske icke min vilja, utan din.” Då visade sig för honom en ängel från himmelen, som styrkte honom. Men han hade kommit i svår ångest och bad allt ivrigare, och hans svett blev såsom blodsdroppar, som föll ned på jorden."

Jesus vandrade i seger, han var gladare och fridfullare än någon annan säger bibeln. Men han skred alltså inte alls fram i någon slags gudomlighet.

Hans segerfulla liv var förknippat med ett starkt böneliv men under mycken kamp mot mörkrets makter, och han var starkt beroende av Faderns närhet
och tilltal.

Vi behöver lära oss att uppskatta inte bara att Jesus dog på korset.
Att det var legalt riktigt för Jesus att ta vår plats på korset för - förbereddes
ju genom hans syndfria men kampfulla livsvandring.

Den förste Adam syndade i en lustgård omgiven av Guds godhet. Den andre Adam levde ständigt trängd av mörkrets makter, men föll aldrig i synd.


Gjorde Jesus under för att han var Guds Son?


Gjorde Jesus sina övernaturliga gärningar som Gud - eller som människa / människoson, och tjänare?

Joh 14:10

Tror du inte att jag är i Fadern, och att Fadern är i mig? De ord jag talar till er talar jag inte av mig själv. Och gärningarna, dem gör Fadern, som bor i mig; de är hans verk.

Joh 5:19
Då talade Jesus åter och sa till dem: ”Sannerligen, sannerligen säger jag er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan han gör endast vad han ser Fadern göra; vad han gör, det gör också Sonen.

Jesus förklarar att han inte talar av sig själv.

Jesus förklarar att gärningarna är det Fadern som gör.

Men eftersom Fadern bor i Jesus och verkar genom honom, så kan uppfattningen bli att det är Jesus som gör dem!

Jesus, fast han var Gud, ödmjukade sig och kom i tjänare-gestalt. Hans liv och gärningar är inte exempel på hans gudomlighet, utan en tjänares exempel, för oss att följa.

Jesus är ödmjuk inför Fadern inte bara "för att ära Fadern", utan för att det verkligen är Fadern som ger orden och gör gärningarna. Jesus ska lyftas fram för sin lydnad.

 
Kristna kan göra det Jesus gjorde

Det är snarare vi kristna än Jesus som gör saker efter eget huvud istället för att lyssna på Gud.

Jag tror det finns utrymme för oss att vara frimodiga utifrån det skrivna Ordet. Men vi bör sträva efter att mer och mer lyssna in Faderns fulla vilja. 

Anden kan genom oss göra de gärningar som Anden verkade genom Jesus.

Kanske det är tecken på lydnad när vi börjar göra sådana gärningar som Jesus gjorde?

Joh 14:11-14
"Sannerligen, sannerligen säger jag er: Den som tror på mig, han ska själv göra de gärningar som jag gör; och ännu större än dessa ska han göra. För jag går till Fadern, och vad helst ni ber om i mitt namn, det ska jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen.."


Döpt i Anden - vandra i Andens kraft

Hur kom Jesus ut i sin tjänst?

Jesus förmedlade (passed) troligtvis inga mirakler under sin uppväxt. Det kom in i hans liv när han gick ut i sin kallelse vid 30 års ålder;

Luk 3:23
Och Jesus var vid pass trettio år gammal, när han började sitt verk.

Jesus lät döpa sig, och tog emot den helige Ande över sitt liv;

Matt 3:16
Och när Jesus var döpt, steg han strax upp ur vattnet; och se, då öppnades himmelen, och han såg Guds Ande sänka sig ned såsom en duva och komma över honom.

Johannes döpte Jesus. Mellan dop/andedop och tjänst fick Jesus uppleva 40 dagar av speciell prövning;

Luk 4:1-4, 14
Sen vände Jesus tillbaka från Jordan, full av helig ande, och fördes genom Anden omkring i öknen och frestades av djävulen under fyrtio dagar. Och under de dagarna åt han inget; men när de hade gått till ända, blev han hungrig. Då sa djävulen till honom: ”Är du Guds Son, så bjud denna sten att bli bröd.” Jesus svarade honom: ”Det är skrivet: ’Människan ska leva inte bara av bröd.’”
Och Jesus vände i Andens kraft tillbaka till Galileen; och ryktet om honom gick ut i hela den kringliggande trakten.

Av texten förstår vi att syftet med att ledas av Anden ut i öknen var att uppnå beprövad fasthet i tryggheten i sin identitet och i lydnad.

Det var det djävulen prövade, vilka impulser och motiv Jesus tillät styra sitt hjärta och sina handlingar. Lydnad eller självbevarelse (selfpreservation).

Det står om Jesus på ett senare ställe i skriften, inför prövningen i Getsemane och inför korset;

Joh 3:13
"Och Jesus visste att Fadern hade givit allt i hans händer, och att han hade gått ut från Gud och skulle till Gud."


Jesus prövotid en mönsterbild

Eftersom Jesus var människa så måste även hans tider av prövning vara viktiga mönsterbilder för oss som kristna.

Kristna har mycket att lära av denna Jesu tid av frestelse "mellan dop och tjänst", och hans trygghet i sin rättfärdiga identitet inför Fadern.

Denna Jesu prövotid har också uppenbara likheter med Israels folks vandring i öknen, och även Davids tid av kamp mellan smörjelse och kröning.

Allt detta tittar vi vidare på i del 2 av detta bibelstudium - "Förståelse av Rättfärdighet".


Sammanfattning

Vi har studerat skriften och kunnat fastställa att:

- Jesus var sann Gud och var Guds Son.
- Han var därmed utan arvssynd med förmåga att fullborda lagen.
- Jesus klädde av sig guds-likheten då han föddes av kvinna, blev människa.
- Han fullbordade lagen för sig och oss, och dog sedan för vår synd.
- Han uppstod för vår rättfärdiggörelse. 

- Under sitt jordeliv verkade han som människa och Son, inte som Gud.
- Han talade och gjorde det som Fadern inspirerade honom till.
- Han var frestad i allt som vi men utan synd, levde ett fullt människoliv.
- Genom det är han ett exempel för oss, i allt. 

No comments:

Post a Comment