Wednesday, February 27, 2019

Kim Clement on Donald Trump

Kim Clement prophesied Donald Trump
allready in 2007. From then continously
until elections 2016. Kim died about two
weeks after the elections - mission
accomplished.

Tuesday, February 26, 2019

Fullkomlighet genom Uppryckandet

Är du en kristen som självklart tror på ett liv
efter detta, att det finns en uppståndelse från
de döda?

Då måste du också kunna tro på den händelse
som bibeln omnämner som uppryckandet av
den kristna församlingen.

Bibeln talar om att ändtidens kristna församling
slutligen kommer att "ryckas upp på skyar" och
möta Herren Jesus.

Det kommer att ske samtidigt som alla som dit-
tills, genom århundradena, dött i tro på Kristus,
uppstår.

Alla som nu tror eller de som har trott och dött -
ska alltså samtidigt ryckas upp på skyar
Herren till mötes;

1 Thess 4:13-18
Vi vill inte lämna er, kära bröder, i okunnig-
het om hur det förhåller sig med dem som
har avsomnat (dött), för att ni inte ska sörja
som de andra; de som inte har något hopp.

För lika säkert som Jesus, som vi tror, har
dött och har uppstått, lika säkert ska
också Gud genom Jesus föra dem som är
avsomnade fram jämte honom.

Som ett ord från Herren säger vi er detta,
att vi som lever och lämnas kvar till Herrens
tillkommelse inte alls ska komma före dem
som är avsomnade.

För Herren ska själv stiga ner från himlen,
och ett maktbud ska ljuda, en överängels
röst och en Guds basun.

Och först ska de i Kristus döda uppstå;
sen ska vi som då ännu lever och har
lämnats kvar bli jämte dem bortryckta
på skyar upp i luften, Herren till mötes;
och så ska vi alltid få vara hos Herren.

trösta nu varandra med dessa ord.


1 Kor 15:16-23, 50-54
Ja, om döda inte uppstår, så har inte heller
Kristus uppstått. Men om Kristus inte har
uppstått, så är er tro förgäves; ni är då
ännu kvar i era synder. Då har ju också de
gått förlorade, som har avsomnat i Kristus.

Om vi i det här livet har i Kristus haft vårt
hopp, och därav inget blir, då är vi de
mest ömkansvärda av alla människor.
Men nu har Kristus uppstått från de döda, 
som den förste av de avsomnade.

För eftersom döden kom genom en män-
niska, så kom också genom en människa
de dödas uppståndelse.

Och så som i Adam alla dör, så ska också
i Kristus alla göras levande. Men var och
en i sin ordning: Kristus som den förste,
därefter, vid Kristi tillkommelse, de som
hör honom till.

Mina bröder, vad jag nu vill säga är detta,
att kött och blod inte kan ärva Guds rike;
inte heller får förgängligheten oförgänglig-
heten till arvedel.

Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte
alla avsomna (dö)men alla ska vi bli för-
vandlade, och det i ett nu, i ett ögonblick,
vid den sista basunens ljud.

För basunen ska ljuda, och de döda

ska uppstå till oförgänglighet, och då
ska vi (som ännu lever) bli förvandlade.

För det här förgängliga måste iklä sig oför-
gänglighet, och det här dödliga iklä sig
odödlighet.

Men när detta förgängliga har iklätt sig o-
förgänglighet, och detta dödliga har iklätt
sig odödlighet, då ska det ord fullbordas,
som står skrivet: ”Döden är uppslukad och
seger vunnen.”


Innan de redan i Kristus avlidna här får uppleva
sin fulla uppståndelse, d v s även till kroppen,
har de befunnit sig i en period av väntan på
en plats som i Bibeln kallas Paradiset.

Det är Paradiset vi refererar till, när vi menar att
när vi dör på jorden så kommer vi direkt till
himlen.

I Paradiset är man alltså ännu utan uppstånd-
elsekropp. Uppståndelsen i kroppen för de som
dött i Kristus sker nämligen vid församlingens
uppryckande, i enlighet med de bibelord vi
läste ovan.

De som vid tiden för detta uppryckande lever
kvar på jorden, och i tron på Kristus, förvandlas
då till sina kroppar i ett enda ögonblick, och får
sina uppståndelsekroppar.

Bibelorden ovan säger att om vi inte tror på upp-
ståndelsen från de döda för de som dött i tron
Kristus - så är vår tro förgäves. Det håller
väl varje kristen med om.

Men - detsamma måste då gälla om vi inte tror
uppryckandet av den församling som fort-
farande lever kvar på jorden i tron i ändens tid.

Både uppståndelsen från de döda och uppryck-
andet av ändtidens församling sker ju samtidigt,
enligt Bibelns klara undervisning.

Av någon anledning är undervisningen om upp-
ryckandet av församlingen kontroversiellt inom
kristenheten. Det är oförståeligt, eftersom den
är så väl underbyggd i skriften, men det beror
troligtvis på otro - att något så extraordinärt
skulle kunna hända.

Otron (eftersom den är otro) har "lättare att tro
på" något som hänt för länge sen eller något
som eventuellt kommer att hända långt in i fram-
tiden.

Gud lät Kristus uppstå och bli ett huvud för för-
samlingen, och detta huvud lyftes sen upp på
"skyar" inför lärjungarnas ögon, vi läser det i
Apostlagärningarnas första kapitel.

Det gör det logiskt att Gud ämnar göra samma
sak med den kropp, församlingen, som Kristus
blev huvud för.

/Björn Hellman


Monday, February 25, 2019

Andens vittnesbörd i vår ande

Apg 27:23-24
För i natt kom en ängel från den Gud som jag
tillhör, och som jag också tjänar, och stod
bredvid mig och sa: ’Frukta inte, Paulus. Du
ska komma att stå inför kejsaren; och Gud har
skänkt dig alla dem som seglar med dig.

Så dramatiskt kan Gud tala till oss ibland!

Men - det är inte det vardagliga sättet som Gud
kommunicerar med oss. Hur ofta har du änglar
på besök?

En av 1900-talets största gudsmän, Kenneth
Hagin, brukade säga ungefär att; "vi missar lätt
det övernaturliga på grund av förväntan eller
längtan efter det spektakulära".

Kenneth Hagin fick besök av Jesus vid sju till-
fällen. Ibland stannade Jesus flera timmar. Alla
tillfällen hade ett speciellt syfte, som jag förstår
det kopplat till den tjänst han växte till i, som
Lärare och Profet.

Men - Hagin lyfte aldrig fram det spektakulära
för att hylla det eller för att man skulle söka det.
Hans mycket tydliga undervisning genom hela
sin långa gärning är att Gud leder sina barn
genom Andens stilla vittnesbörd i vår egen på-
nyttfödda ande.

Hagin lyfte också fram Bibeln och bibelläsning-
en, då det av Anden upplysta bibelordet låter
oss lära känna vem Gud är och hur han talar.
Vi ska kunna känna igen den gode herdens röst.

Bibeln säger angående Andens röst;

Rom 8:16
Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds
barn. 

Den helige Ande, Hjälparen, levererar alltså sitt
vittnesbörd i vår ande. Det är ett stilla vittnesbörd,
absolut fritt från fruktan och fördömelse. Andens
röst är en ljuvlig röst.

Vår uppgift är att lära känna igen den helige
Andes stilla röst i vår ande, för att kunna ledas av
Anden, vilket vi är kallade till.

Budskapet från Anden är främst det kontinuerliga
vittnesbördet - att vi är Guds barn. Anden bygger
upp vår nya identitet i Kristus, och gör våra
krokiga vägar raka.

Anden ger också specifika tilltal. Vid viktiga till-
fällen kan det vara så att Anden får ta i lite för
att verkligen få vår uppmärksamhet.

Saturday, February 23, 2019

J Cash - When The Man Comes Around

And I heard as it were the noise of thunder
One of the four beasts saying come and see and I saw
And behold a white horse

There's a man going around taking names
And he decides who to free and who to blame
Everybody won't be treated all the same
There'll be a golden ladder reaching down
When the Man comes around

The hairs on your arm will stand up
At the terror in each sip and in each sup
Will you partake of that last offered cup?
Or disappear into the potter's ground
When the Man comes around

Hear the trumpets, hear the pipers
One hundred million angels singing
Multitudes are marching to the big kettledrum
Voices calling, voices crying
Some are born and some are dying
It's Alpha and Omega's kingdom come

And the whirlwind is in the thorn tree
The virgins are all trimming their wicks
The whirlwind is in the thorn tree
It's hard for thee to kick against the pricks

Till Armageddon no shalam, no shalom
Then the father hen will call his chickens home
The wise man will bow down before the throne
And at His feet they'll cast their golden crowns
When the Man comes around

Whoever is unjust let him be unjust still
Whoever is righteous let him be righteous still
Whoever is filthy let him be filthy still
Listen to the words long written down
When the Man comes around

Hear the trumpets, hear the pipers
One hundred million angels singing
Multitudes are marching to the big kettledrum
Voices calling and voices crying
Some are born and some are dying
 It's Alpha and Omega's kingdom come

And the whirlwind is in the thorn tree
The virgins are all trimming their wicks
The whirlwind is in the thorn tree
It's hard for thee to kick against the pricks

In measured hundred weight and penney pound
When the Man comes around.

Close (Spoken part)
And I heard a voice in the midst of the four beasts
And I looked and behold, a pale horse
And his name that sat on him was Death
And Hell followed with him.

Wednesday, February 20, 2019

No 666 connected to blogposts

Ok, let´s see how many can
take this. I just share it as it
was.

Sometimes I do experience
strange things..!


A couple of years ago (2016)
I wrote about a world politician
that I thought he do fit into the
picture / the biblical description
of the coming Antichrist.

Partly why I wrote about this
was because a prophetic voice
which I respect very much had
shared about the same many
times; he had experienced it
by the Lord in serious visions.

Try to understand the schock I
got the day after I had posted
this blogpost - when I saw that I
had got exactly 666 hits in total
on my blog that same day!

See the picture I took of my
screen, the photo evidence,
below. What are the odds that
this happen by chanse..?

Fotobeskrivning saknas.


But - it is not enough with that.
A little later I suddenly experi-
enced that I was blocked by
Google/Blogger from sharing
my posts. Probably by that I
wrote on something contro-
versial, which I often do.

I then directly tried to check
why I was blocked, and I found
that I had got blocked from a
post which was on the exact
same subject as the above.

And - most chocking was; it
was my exact 666th blogpost.
I have photoevidence of this
as well. See below. I made a
667th blogpost to talk about
what schockingly happened.Today I have well over 1000
posts behind me since the
blogstart back in 2015. It never
happened anything similar
by random, nor before nor
after.

This number have appeared
two times only - and in direct
relation to the mentioned
subject.

//Björn Hellman

Tuesday, February 19, 2019

Rick Joyner on Paul Cain


Rick Joyner on Paul Cain.
Their friendship. Pauls issues.
Touching and teaching.

Friday, February 15, 2019

Stor bedrövelse - Oavlåtligt kval

Romarbrevet 9:1-5
Jag talar sanning i Kristus, jag ljuger inte - om
det bär mitt samvete mig vittnesbörd i den helige
Ande - när jag säger att jag har stor bedrövelse
och oavlåtligt kval i mitt hjärta.

Ja, jag skulle önska att jag själv var förbannad
och bortkastad från Kristus, om detta kunde
hjälpa mina bröder, mina fränder efter köttet.

De är ju israeliter, dem tillhör barnaskapet och
härligheten och förbunden och lagstiftningen
och tempeltjänsten och löftena.

Dem tillhör också fäderna, och från dem
(fäderna) är Kristus kommen efter köttet, han
som är över allting, Gud högtlovad i evighet,
amen.

Vilken nöd Paulus hade för sina landsmän, judarna,
som ju också hade företrädet av att vara betrodda
med Guds löftesord. Paulus påstår att han hellre
själv blev förkastad av Gud, om det kunde hjälpa
hans landsmän.

Anar vi jämförelsen med Kristus som utgav sig för
oss? Jag tror inte Paulus ville jämföra sig med sin
mästare. Han uttryckte endast det den enorma
kärleken och nöden inom honom bar vittnesbörd
om.

Paulus hänvisar tydligt till sitt samvete när han
intygar att han inte överdriver i det han skriver.

Jag vet inte om jag någonsin skulle kunna nå fram
till en sådan inställning som Paulus beskriver. Men
uttrycken "stor bedrövelse" och "oavlåtligt kval"
tycker jag är intressanta.

Tänk att man kan känna så som kristen, om man
låter Kristi kärlek för medmänniskor och med-
syskon få drabba ens liv.

Det kan betyda att man under en sådan period av
nöd för andra, bön och födslovånda, är på en helt
annan våglängd än den lovsjungande och jublande
församlingen - och ibland har svårt att delta på
samma sätt och gaska upp sig och se glad och
frejdig ut över frälsningen.

Såsom Paulus hade nöd för sina landsmän, så kan
vi som hednakristna känna nöd för församlingen
att den ska komma in i att predika Guds fulla
rådslut.

En fråga för vår tid och för oss hedningar gäller
just Paulus landsmän, judarna och Israel. Nöden
för Israel måste få gå hand i hand med bönen om
väckelse för det egna landet och folket.

Björn HellmanMonday, February 11, 2019

Gud räddade vår familj

När jag var nykristen 1983,
och Gud hade lyft mig ur
svåra situationer, då trodde
jag Gud om allt - och jag är
på väg dit igen.

Jag gick då upp till min gamla
mormor som var helt borta,
bara skinn och ben och
helt dement. Dagar kvar att
leva.

När jag bad för henne vid
hennes bädd på sjukhuset
så började hennes händer
skaka och rörde sig mot
varandra och de knäpptes,.
tårar trängde fram.

Och jag bad en frälsnings-
bön och fick förvissa mig om
att mormor gick hem till
himlen.

Mormor bodde i Vasastan.
En ensam kvinna med tre
barn, som förde alla barnen
genom skolsystemet med
högre studier - på sin lön
som postkassörska.

När hennes barn var små
flyttade en kvinnlig Kinamis-
sionär in på gatan. Hon blev
så förtjust i lille Bengt, min
mors bror. Hon började be
för hela familjen.

Mamma fick TBC, och till-
bringade tid på sanatorium.
Mormor var förvivlad en
dag när hon klädde granen.
Då hör hon en röst som
säger; Kerstin kommer att
bli helt frisk.

Bengt blev frälst först, i
slutet av 60-talet efter en
svår livskris. Mamma, änka
med fyra barn, blev radikalt
befriad från alkohol 1971
när livet var slut. Jesus
gjorde det inget annat kunde
göra, befriade henne. Vårt
hem förändrades.

Äldste Per var tekniker och
utvecklade Viggen. Han
trodde inte riktigt på det där
snacket om Jesus..

Per gick ofta försjunken i
tankar kring någon avancerad
jobbfrågeställning. En dag
ramlade han ner i en smörj-
grop på en bensinmack och
spräckte skallen. Han borde
varit död med det.

En ambulans kom precis förbi
när den chockade mackägaren
sprang ut på gatan. På Lin-
köpings Lasarett pågick ett
läkarsymposium med special-
ister från hela världen. Där
fanns läkare som snabbt
kunde ta sig an Per.

Mormor satt och grät utanför
sjukrummet, när radion slogs
på och en präst läste ur bibeln
det ordet av Jesus: "Gå, din
son får leva". Samtidigt kom-
mer Bengt ut ur rummet och
säger att Herren under bön
talat till honom att Per skulle
bli helt frisk.

Per blev frisk, med ett inoper-
erat pannben av plast. En dag
när han är ute och går får han
en slags Saulus-upplevelse,
"Per, varför står du emot mig?".
Per nedvärderade fortfarande
sina syskons tro. Men nu blev
Per en kristen.

Jag blev först kristen i min
syskonskara 1983 där denna
berättelse började. Sedan har
mina systrar kommit till tro. Vi
bar med oss hur en ambulans
hämtat vår enda förälder i
natten. Men hur mamma kom
hem med ett nytt lyster i
ögonen.

Gud frälste henne radikalt ute
i trapphuset där hon stod på
Löwenströmska sjukhuset och
ville avsluta sitt liv. Hon åkal-
lade Jesus, som hennes bror
sagt att hon skulle göra vid
problem.

Hon var djupt deprimerad när
hon lämnade rummet med
de andra kvinnorna. Nu kom
hon in på rummet med en
sådan Gudsnärvaro och glädje
över sig att alla blev helt tagna

Mamma rörde inte en droppe
alkohol eller en cigarett igen
efter detta. Hon berättar fort-
farande för andra så fort hon
får tillfälle; om denne Jesus
som så räddade henne ur döds-
skuggans dal när allt var slut.

Björn HellmanSunday, February 10, 2019

Evolutionstron oförenlig med kristen tro

Då och då blossar det upp en debatt
i kristna media om evolutionstron är
förenlig med kristen bibeltrogen tro.

Bibeln är tydlig att Gud är skaparen
och att han skapade de olika livs-
formerna, inte att de växte fram ur
varandra i en utvecklingsprocess.

Sist skapade han människan att
vara Herre över skapelsen och råda
över den. Adam fick i uppgift att
namnge alla djur redan innan Eva,
den första kvinnan, hade skapats.

När Eva skulle skapas så lade Gud
en tung sömn på Adam och formade
Eva ur ett Adam´s revben. Detta
hände bokstavligt, samtidigt som
det blev en fantastisk profetia om
Kristus och hans brud, församlingen,
som ju föddes när Jesus dog på
korset. 

Du kan läsa allt i resonemanget
ovan i 1 Mos 2:18-25.

Denna mäktiga profetia från bibelns
första verser i GT föraktas om man
väljer att tro på evolutionen. Detta
tillsammans med föraktet mot Guds
allmänna Ord om hur det gick till.

Det största föraktet evolutionstron
visar mot bibeln är dock i en annan
fråga; Bibeln är tydlig med att död
kom in i skapelsen genom Adam´s
olydnad och människan var ju sist
i skapelseprocessen!

Så fram till dess var alltså allting i
perfektion. Död är alltså inte från
Gud. Död är är en brist i skapelsen
som människan är orsak till genom
sin synd;

Romarbrevet 5:12
"Därför är det så: Genom en enda
människa (Adam) har synden kom-
mit in i världen och genom synden
döden."

Profeten Jesaja berättar om, d v s
profeterar om, det rike som en dag
skall komma när Jesus Messias är
konung och har upprättat allt, även
skapelsen. Då när Guds vilja igen
råder, ska inte djuren döda varandra:

Jesaja 11:5-9
"Rättfärdighet ska vara bältet
omkring hans (Messias) länder
och trofasthet bältet
omkring hans höfter.

Då ska vargar bo tillsammans med lamm
och pantrar ligga tillsammans med killingar;
och kalvar och unga lejon
och gödboskap ska sämjas tillhopa,
och en liten gosse
ska valla dem.

Kor och björnar ska gå och beta,
deras ungar ska ligga tillhopa,
och lejon ska äta halm (!)
på samma sätt som oxar.

Ett spädbarn ska leka
invid en huggorms hål
och ett avvant barn sträcka ut sin hand
efter basiliskens öga.

Ingenstans på mitt heliga berg ska man då göra
vad ont och fördärvligt är,
för landet ska vara fullt
av HERRENS kunskap (!)
på samma sätt som havsdjupet är fyllt av vattnet."

Romarbrevet undervisar om att
själva skapelsen idag trängtar
starkt efter denna återlösning;

Romarbrevet 8:19-22
"För skapelsens trängtan sträcker
sig efter Guds barns uppenbarelse.

Skapelsen har ju blivit lagd under
förgängligheten, inte av eget val,
utan för dens skull (Adam), som la
den därunder;

dock så, att en förhoppning skulle
finnas, att också skapelsen en gång
ska bli frigjord ifrån sitt slaveri under
förgängelsen och komma till den
frihet som tillhör Guds barns härlig-
het.

Vi vet ju att ännu i denna stund hela
skapelsen samfällt suckar och våndas."

Skapelsen blev alltså lagd under
förgängelsen efter den sista varelsen
människan var skapad (av Gud).

Det skedde inte miljarder år innan,
det fanns alltså inte död innan Adams
synd.

Döden är ju nödvändig i evolutions-
tron, som bygger på den starkares
överlevnad över den svagare, där de
svaga dukar under och dör till förmån
för de starkare som förs starka anlag
vidare.

Vi ser här att evolutionstron är till
100% i krig mot bibelns skapelsebe-
skrivning och syndafallbeskrivning.
I krig mot Gud själv.

Det blir i själva verket ett förnekande
av korset. Bibeln säger ju att Gud har
återlöst allt med Kristus, allt som kom
under Adams syndafalls förbannelse;
inte bara människan och hennes synd,
utan alltså även hela skapelsen.

Jesus är livets furste, bibeln säger
att han har besegrat döden. Döden
behöver alltså besegras som något
ont och inte som något Gud skulle
ha infört i "en vacker evolutions-
process". Mår faktiskt illa av att inse
att kristna luras tro på detta.

Evolutionstron är en förvillelse med
syftet att stjäla Guds Ord från Guds
folk, och ge en skev bild av vem Gud
Fadern är och vad han har gjort.
Fadersbilden mixas upp med drag av
Satan där den starke övervinner den
svage - så att satan blir tillbedd i
den kristnes tro på hur allt blev till
en gång.
.
/Björn Hellman
Thursday, February 7, 2019

Skökan som rider på Vilddjuret

Boken "Johannes Uppenbarelse" i vår bibel talar
metaforiskt om att i den yttersta tiden kommer vi få
se ett fenomen med en sköka som rider på ett vilddjur.

Vilddjuret i fråga beskrivs i boken både som en
politisk antikristlig stormakt, och som själva ledaren
för det riket. Genom de metaforer som ges får man
ledtrådar om rikets geografiska läge/centrum, man
kan annars ana att det rent naturligt bör hänga ihop
med var skökan har sitt huvudsäte - indikerat lite
längre ner i studiet.

Vad gäller skökan så brukar en kvinna i bibeln tala om
brud eller församling. Så här måste det handla om en
brud som är otrogen sin brudgum, eller en rörelse som
inte följer Kristus, utan går i ok med den politiska
makten och /eller andra trosuppfattningar i sin
ambition att vara en maktfaktor och omfatta många.

En ängel talar till Johannes:

Upp 17:1-3, 12

”Kom hit, så ska jag visa dig, hur den stora skökan
får sin dom, hon som tronar vid stora vatten, hon som
jordens kungar hava bedrivit otukt med och av
vilkens otukts vin jordens inbyggare har druckit sig
druckna.

”Sedan förde han mig i anden bort till en öken. Där 
åg jag en kvinna som satt på ett scharlakansrött
vilddjur, fulltecknat med hädiska namn; och det hade
sju huvuden och tio horn.

..de tio horn som du har sett, de äro tio konungar,..
som för en kort tid, tillika med vilddjuret, får makt
såsom konungar.


Den sköka det handlar om ska trona på staden med
sju berg:

Upp 17:9, 18, 15

Här gäller det att äga ett förstånd med vishet. De sju
huvudena äro sju berg, som kvinnan tronar på. De är
också sju konungar;..

Och kvinnan som du har sett är den stora staden, som
har konungsligt välde över jordens konungar.”

”Vattnen som du har sett, där varest skökan tronar, är
folk och människoskaror och folkslag och tungomål.

Det finns faktiskt en stad som går under benämningen
"staden på de sju kullarna", och som har ett avsevärt
religiöst inslag i samhällsbilden.

Och det finns en rörelse där som har stort inflytande på
jordens konungar (och hade på den tiden) t o m emel-
lanåt sitter med i deras globala sammankomster.

Vi uppmanas äga vishet för att avslöja denna rörelse,
som genom sin ledning kommer agera slugt och be-
vekande för att enligt bibeln även Guds utvalda kan
dras med i förförelsen.


Skökan ska vara drucken av de heligas blod:

Upp 17:6

Och jag såg kvinnan vara drucken av de heligas blod
och av Jesu vittnens blod. Och jag förundrade mig
storligen, när jag såg henne.

Jan Hus och William Thyndale är kända namn (bibel-
översättare) bland de miljontals människor under
medeltiden som ville stå raka i Guds Ord och inte svika
sin mästare; och därmed fick lida martyrdöd p g a
religiös förföljelse.

Intrycket i detta bibelordet är att många fler kristna
kommer att få ge sina liv i framtiden, kopplat till
denna skökas inflytande.


Personen som leder skökan kallas i Bibeln för det
andra vilddjuret eller den falske profeten. Det står i
nedan bibelstycke att detta andra vilddjur hade horn
som ett lamm men talade som en drake!

Lamm är ju en bild på Kristi efterföljare - det liknade
alltså ett lamm.. men det som kom ut ur munnen var
kanske milt, men ändå en draksådd - för att locka
människor till avfall och avgudatillbedjan:

Upp 13:11-12, 14, 16, 14:12

Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden; det
hade två horn, lika ett lamms, och det talade såsom
en drake.

Och det utövar det första vilddjurets hela myndighet,
i dess åsyn. Och det kommer jorden och dem som bo
därpå att tillbe det första vilddjuret,.. (Antikrist).

Och genom de tecken, som det har fått makt att göra
i vilddjurets åsyn, förvillar det jordens inbyggare;..

Och det förmår alla.. att låta giva sig ett märke...Här 
äller det för de heliga att ha ståndaktighet, för de som
håller Guds bud och bevarar tron på Jesus.” (att
vägra ta emot märket)

Denna sköka kommer alltså "förmå alla" - vara djupt
inblandad i - projektet att märka alla människor med ett
elektroniskt ID.

Det kommer att presenteras som ett socialt projekt med
goda syften, bl a att ingen människa ska bli bortglömd,
vara till hjälp för de minsta och de olyckligt lottade i
samhället - ett projekt som passar en religiös rörelse att
vara inblandad i.

Men - systemet, med ett inopererat chip i handen eller
pannan, leder till total kontroll av de som deltar - och
totalt utanförskap, utan möjlighet att köpa och sälja, för
de som vägrar att delta.

De som tar märket kommer tvingas att hylla ledaren
Antikrist. De som inte tar märket kommer bli hånade
och förföljda, de tar ju inte det moderna steget in i den
nya tidsåldern (och den nya gemensamma toleranta
religionen) utan är bromsklossar.


Gud har allt under kontroll! Det är han som låter allt
ske. Jag tror inte det finns några ateister under denna
period. Alla kommer få välja, eller vilja välja sin kristus-
gestalt; vilddjuret Antikrist eller Jesus Kristus.

En underbar slutdom väntar dessa värdsliga / religiösa
ledargestalter som låtit sig intagas av satan, och så även
alla de som inte är det äkta Lammet, Kristus, trogna,
utan låter sig märkas med vilddjurets märke;

Upp 19:20

Och vilddjuret blev gripet, så även den falske
profeten, som i dess åsyn hade gjort de tecken med
vilka han hade förvillat dem som hade tagit vild-
djurets märke,. Båda blev levande kastade i eldsjön..


Jesus kommer att hämta sin församling från jorden,
det är mycket tydligt beskrivet på flera ställen i
skriften. Det är det som gör att församlingen kan härda
ut under denna tid. Från Uppenbarelsebokens av-
slutning hämtar vi brudens rop och längtan efter
Kristus, som kommer besvaras:

Upp 22:16

Jag, Jesus, har sänt min ängel för att i församling-
arna vittna om detta för er. Jag är telningen från
Davids rot och kommen av hans släkt, jag är den
klara morgonstjärnan. Och Anden och bruden säger:
”Kom.” Och den som hör det, han säger ”Kom.” 


En 10.000 kronorsfråga blir vem skökan kan vara.
Hur många rörelser finns det att välja på idag som kan
passa in?

Lästips: läs Johannes Uppenbarelse kapitel 13 och
kapitel 17.

OBS: Utanför EUs högkvarter finns en skulptur som
just föreställer en kvinna som rider på ett vilddjur.

/Björn Hellman