Monday, December 31, 2018

Hur blir man en Kristen

Hur blir man en kristen, är det svårt, vad krävs?

En kristen är en människa som har tagit emot Jesus Kristus
som räddare (frälsare).

Det är lätt att bli en kristen, det är ett enkelt viljebeslut. Att
vara kristen är ett härligt liv som man inte ångrar, men det
kostar också allt att följa denne Jesus eftersom man inte
längre kan vandra sin egen väg utan behöver söka Guds
väg med sitt liv och val av livsstil.  

Jag ska med några enkla bibelord förklara vad bibeln säger
om hur man blir en kristen och varför man behöver bli det.


Man behöver ta emot Jesus

Följande bibelord beskriver Jesus död och uppståndelse och
vad det betyder för oss:

Rom 4:25
Jesus, vår Herre, vilken utgavs för våra synders skull
och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull.

1 Petr 2:24
Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä,
för att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för
rättfärdigheten.

Jesus blev upphängd på ett kors för våra synder. Gud
uppväckte honom efter tre dagar eftersom han inte gjort
något fel själv. Därför kan vi få del av hans rättfärdiga
liv.

Jesus dog för oss - därför lever vi för honom.

Jesus började sin uppgift på jorden när han var 30 år och
dog när han var 33 år. Det står berättat om honom när
han började sin uppgift:

1 Joh 1:11-12
Jesus kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot
honom. Men åt alla de som tog emot honom gav han
makt att bli barn till Gud, åt de som tror på hans namn;
och de har blivit födda, inte av blod, inte heller av
köttslig vilja, inte heller av någon mans vilja, utan av Gud.

"åt alla de som tog emot honom.."; Du behöver alltså
ta emot Jesus i ditt liv. Du behöver säga ja till honom i
ditt hjärta.

När Jesus kom så tog inte alla emot honom med öppna
armar, men många insåg att de behövde honom och tog
emot honom. Så är det också när du tar ditt beslut - det
kan bli ifrågasatt av din omgivning och det kan vara
jobbigt. Men du kommer aldrig att ångra dig.


Är Jesus enda vägen till Gud?

Joh 14:6
Jesus svarade honom: ”Jag är vägen och sanningen och
livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Apg 4:12
Och i ingen annan finns räddning; ej
heller finns under himlen något annat namn, bland
människor givet, genom vilket vi kan bli räddade.”

Det är bara Jesus som har dött för dina synder. Därför
är han den enda vägen till Gud för alla människor.

Du måste bli försonad med Gud. Du kan inte komma in-
för Gud om du är kvar i dina synder; Gud är så god
men han är även helig till sin natur. Gud har därför
genom Jesus i sin kärlek till dig gjort allt för att du ska
kunna komma till honom.

Det är bara att ta emot Guds gåva som han räcker till
dig genom Jesus död för dig på korset.


Frälsningen beror inte på din förmåga

Rom 10:4, 9-10
För lagen har fått sin ände i Kristus, till rättfärdighet
för var och en som tror...


För om du med din mun bekänner Jesus som Herre
och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från
de döda, då blir du räddad.

För genom hjärtats tro blir man rättfärdig, och genom
munnens bekännelse blir man räddad. Skriften säger
ju: ”Ingen som tror på honom ska komma på skam.”
Att lagen har fått sin ände i Jesus, betyder på vardags-
språk att du inte behöver uppfylla vissa ideal, uppnå en
en viss standard, för att sen kunna ta steget och bli en
kristen.

Du kan inte alls behaga Gud genom att bättra på dig
själv. Bibeln säger att all vår egensnickrade rättfärdighet
är som en fläckad klädnad.

Det är jättebra att vi gör gott, det är ju något vi ska
växa i - men vi kan inte luta oss mot det för vår
frälsning.

Det du ska göra är att enkelt tro på vad Gud gjort för dig
genom Jesus - och bekänna med din mun att Jesus nu är
din Herre. Det är väldigt enkelt, Gud älskar oss så mycket
och har därför gjort en väg till sig som alla klarar att gå.

Luk 23:42
Och en av de ogärningsmän som var upphängd där
smädade honom och sa: ”Du är ju Messias; hjälp då dig
själv och oss.”

Då tillrättavisade honom den andre och sa: ”Fruktar
inte heller du Gud, du som är under samma dom?
Detta händer oss med all rätt, för vi lider vad våra
gärningar är värda, men den här mannen har inte gjort
något ont.”

Sen sade han: ”Jesus, tänk på mig, när du kommer i
ditt rike.” Jesus svarade honom: ”Sannerligen säger
jag dig: I dag ska du vara med mig i paradiset.”
Se denna lite märkliga konversation framför dig, tre män
fastspikade på varsitt kors.

Jag brukar ta upp det här exemplet ovan med rövarna
som blev korsfästa samtidigt som Jesus. En av rövarna
talade föraktfullt om Jesus. Men den andre sa ungefär att
"den här mannen har inte gjort något fel, men vi hänger
här för att vi förtjänar det".

Den rövaren erkände sin synd och att hans brott för-
tjänade ett straff. Men, han bad sen; "Jesus, tänk på
mig när du kommer till ditt rike". Jesus svarade "Idag
ska du vara med mig i paradiset"!
Poängen är att denne rövaren kunde inte göra några
goda saker alls för att bättra på sitt dåliga förflutna.
Han satt ju fastspikad. Men han kunde ångra sin synd
och tro på Jesus.

Det fantastiska är att Jesus just när detta drama ut-
spelar sig fullföljer sitt livsuppdrag och där, på korset,
tar på sig straffet för alla människors synder. Och
rövaren som kände ånger fick del av det.


Vad händer när jag tar emot Jesus?
När du bekänner Jesus som din Herre och räddare, så
kommer Guds egen Ande in i din inre människa, och
du kommer känna att något hänt och händer i ditt liv.
Joh 5:24
Den som hör mina ord och tror honom som har sänt
mig, han har evigt liv och kommer inte under någon
dom, utan har övergått från döden till livet.


1 Joh 5:12
Den som har Sonen, han har livet; den som inte har
Guds Son, han har inte livet.

Gal 4:6
Och eftersom ni nu är söner, har han sänt i
våra hjärtan sin Sons Ande, som ropar:
”Abba (pappa)! Fader!”

Bibeln säger att när du tar emot Jesus övergår du från
död till liv, du får evigt liv. Evigt liv är Guds kvalitet av
liv, men det syftar också på livet efter kroppens död.
Den som har försonats med Gud får leva i evig gemen-
skap med honom.


Bibelns uttryck för vad som händer när vi blir frälsta

Bibeln ger några olika uttryck för det som händer när du
tar emot Jesus;
-du blir född av Gud, du blir barn till honom
-du blir född på nytt
-du blir en ny människa - en ny skapelse
-du uppstår med Kristus
-du blir rättfärdiggjord, du får en rätt ställning inför Gud.

Här är bibelorden:

1 Joh 5:1
Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född
av Gud;..

Joh 3:3
Jesus svarade Nikodemus..,.. Om en människa inte
blir född på nytt, så kan hon inte få se Guds rike.

2 Kor 5:17
Alltså, om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse.
Det gamla är förgånget; se, något nytt har kommit!

Kol 3:1
Om ni alltså är uppståndna med Kristus, så sök det som
är därovan, där Kristus är och sitter på Guds högra sida.

Rom 4:25
Jesus, vår Herre, vilken utgavs för våra synders skull
och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull.

Om du blivit född på nytt, född av Gud, en ny skapelse
blir barn till Gud, och du blir gjord rättfärdig - då kan
du nu umgås med Gud med ett gott samvete.

Du kan inte till din identitet vara syndare och rättfärdig
samtidigt, det är omöjligt. Du var syndare till dess du tog
beslutet att tro på och följa Jesus. När du tog emot Jesus
blev du rättfärdiggjord genom tron.

Din tro är ju ett erkännande att det Gud gjorde i Jesus
var absolut nödvändigt för dig. Du ödmjukar dig där in-
för Gud, och han svarar med att i sin kärlek till dig ge
dig evigt liv.

Du kan under en period behöva övertyga ditt eget sam-
vete att du nu hör till Jesus och är förlåten, eftersom
Bibeln säger det, och Anden som tagit plats i oss
vittnar om det i vårt inre. 

Jesus har utplånat all vår synd i sin egen kropp på korset,
där fick den sitt straff, och det är den erfarenheten som
blir din när du börjar tro på honom.

De fel du som troende fortfarande gör dagligen, ber du
snabbt om förlåtelse för - och vandrar vidare med Gud i
glädje och frid och blir allt starkare i din tros-vandring!


Be frälsningsbönen nu!

Be den här bönen när du bestämt dig för att du vill tillhöra
Jesus:
  • Jesus, jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda.
  • Tack att du dog på korset för min synd.
  • Jag ber om förlåtelse för synder jag begått. 
  • Jag tar emot dig nu som min Herre och frälsare.
  • Tack för din förlåtelse.
  • Tack att jag är räddad, och nu är barn till Gud!
  • Amen.
Välkommen till Jesus, välkommen till Gud! Du har tagit
ditt viktigaste och bästa beslut i livet!

/Björn HellmanSaturday, December 29, 2018

Det s k Palestinamandatet

Efter 1:a världskriget upprättades det s k San Remodokumentet
efter en konferens i San Remo 1920, till stora delar baserat på
Balfourdeklarationen, med delegater från FN:s föregångare NF.

San Remodokumentet innebar att det beslutades att överlåta
”Palestinamandatet”, som tillhört det Osmanska riket, till
Storbritannien.

Avtalet och som sedan skrevs under av Storbritannien och NF
den 24 april 1920 efter det att samtliga 52 medlemsländer i NF
röstade för ”Palestinamandatet” och tilldelat Storbritannien
det administrativa ansvaret för territoriet i syfte att bygga upp
ett "nationellt hem för det judiska folket".

Avtalet blev bindande enligt internationell lag som började
gälla i september 1923.

Ansvarig minister, Winston Churchill, styckade av hela om-
rådet ”Mandate for Palestine” och skapade bl a en palestinsk-
arabisk stat, Transjordanien (senare Jordanien), som aldrig
tidigare hade existerat. Transjordanien avskildes därefter
och blev 1946 en självständig arabisk stat ÖSTER om Jordan-
floden, se bifogade karta nedan.

FN övertog efter 2:a världskriget befintliga rättsinstrument från
NF som upphörde 1946. NF:s efterträdare FN, bekräftade 1947
giltigheten av Palestinamandatet genom att innesluta dem i FN-
stadgan, speciellt i kapitel 7 i artikel 80 (Palestinaparagrafen).

Rättigheten för judar att bosätta sig varhelst i Palestina
VÄSTER om Jordanfloden, är därför garanterad av först NF
1922 och sedan av FN 1947.

1948 anföll Egypten och Jordanien tillsammans med flera
andra arabstater Israel och Egypten erövrade och ockuperade
Gazaremsan illegalt.

Jordanien erövrade och ockuperade Judéen, Samarien samt
Östra Jerusalem illegalt. Både Egypten och Jordanien blev då,
enligt internationell lag, illegala ockupanter då de ej hade legal
rätt till dessa territorier.

1967 anföll Egypten, Syrien och Jordanien med stöd av flera
arabstater och Sovjet på nytt Israel (Sexdagarskriget/Junikriget)
för att utplåna Israel. Kriget slutade med att Israel återtog Gaza
från Egypten och Judéen, Samarien samt Östra Jerusalem från
Jordanien.

Israel befriade m a o 1967 dessa territorier från Egyptens och
Jordaniens illegala ockupation. Eftersom inget av dessa två
arabländer, Egypten och Jordanien, hade legal rätt till dessa
territorier, kan Israel inte anklagas för ockupation när man
återtar dessa områden.

Egypten erkände, genom fredsavtalet 1979, Israels legitimitet
och suveränitet och avsade sig anspråken på Gaza och Israel
återlämnade Sinai till Egypten och Israel utrymde 2005 Gaza.

Jordanien erkände, genom fredsavtalet 1994, Israels legitimitet
och suveränitet och att Jordanfloden skulle vara Jordaniens
VÄSTRA gräns mot Israel.

De arabiska staterna och Arabförbundet sa 1947 nej till FN:s
resolution 181 (Delningsplanen) samtidigt som Israel sa ja och
inledde istället ett krig mot Israel med målet att för alltid för-
driva judarna från Mellanöstern och utplåna Israel.

Delningsplanen har därför ingen juridisk giltighet. Delnings-
planen blev aldrig ett rättsligt dokument i internationell lag
trots att FN:s generalförsamling godkände den, så ratificerades
den inte av FN:s säkerhetsråd.

Delningsplanen är bara giltig om både arabstaterna och Israel
accepterade den. För att vara giltig krävs ett godkännande av
FN:s säkerhetsråd. Resolutioner antagna av FN:s general-
församlingen är ett förslag och rekommendation, men inte
rättsliga bindande dokument.

Douglas Feith, Eugene Rostow och Stephen Schwebel och
flera andra experter på internationell rätt har visat Israels
juridiska rätt till Gaza och Judéen, Samarien. Stephen
Schwebel var President i Internationella domstolen i Haag.

Den kanadensisk experten på internationell rätt, Dr Jacques
Gauthier, analys är att Israel har laglig rätt inte bara till en
suveränitet över Judéen och Samarien utan också till suverän-
itet över Jerusalem och säger: ”FN:s delningsplan kunde ha
varit bindande, men eftersom de arabiska staterna inte
accepterade det blev det bara en rekommenderad lösning av
FN: s generalförsamling som avvisades”.


SAMMANFATTNING
Israel har ej ockuperat någon mark, Israel har befriat mark
som illegalt har ockuperats av Egypten och Jordanien.

Det finns m a o ingen laglig rätt till en ny palestinsk stat då
det redan finns en palestinsk stat och en ”tvåstatslösning”
på 77% och huvuddelen av det ursprungliga ”Palestina-
mandatet”, sedan 1922.

(Michael Heinig)


Ingen automatisk text tillgänglig.

Thursday, December 27, 2018

Jesus är Guds Ord

Ordspråksboken 30:4-6
Vem har stigit upp till himlen och
åter farit ned?
Vem har samlat vinden i sina
händer?
Vem har knutit in vattnet i ett
kläde?
Vem har fastställt jordens alla
gränser?
Vad heter han, och vad heter
hans son — du vet ju det?
Allt Guds tal är luttrat; (färdigt)
han är en sköld för dem som
tar sin tillflykt till honom.
Lägg inte något till hans ord,
på det att han inte må beslå dig
med lögn.

Texten ovan skrevs ca 1000 år
före Jesus föddes till jorden som
Guds son. Jesus var Son redan
i himlen;

Johannes Evangelium 8:58
"Jesus sa; sannerligen, sanner-
ligen säger jag er; Förrän Abra-
ham blev till är jag."

Jesus är Guds Ord av evighet;

Johannes Evangelium 1:1, 14
"I begynnelsen var Ordet, och
Ordet var hos Gud; och Ordet
var Gud."

"Och Ordet blev kött (människa)
och tog sin boning ("tältade")
bland oss. Och vi såg en enfödd
Sons härlighet från sin Fader."

Jesus är summan av Guds Ord
och och är själva Sanningen.
Sanningen är en person;

Psaltaren 119:160
"Summan av ditt Ord är Sanning"

Johannes Evangelium 14:6
Jesus svarade; "jag är vägen,
sanningen och livet. Ingen kom-
mer till Fadern utom genom Mig."

Eftersom Jesus är Sanningen,
och är summan av Guds Ord, så
kan vi inte lägga till eller dra ifrån
något från Guds ord.

Det är ju redan "luttrat" som vi
läste ovan.

Uppenbarelseboken 22:18-19
talar om vikten av att respektera
Guds Ord.

Jesus blev människa för att han
skulle köpa människor fria med
sitt eget blod genom sin död på
korset för vår synd;

Johannes Evangelium 3:16
"För så älskade Gud världen, att
han utgav sin enfödde Son, för att
var och en som tror på sonen
inte ska gå under, utan ha Evigt
liv."

Vi behöver aktivt säga ja till
Jesus, välkomna honom som
Herre i vårt liv.

När vi gör det tar vi emot förlåtelse
för vår synd, vi har alla syndat,
och får då en gemenskap med
Gud som aldrig upphör;

Johannes Evangelium 1:11-12
"Han (Jesus) kom till sitt eget, och
hans egna tog inte emot honom.

Men åt dem som tog emot honom
gav han makt att bli Guds barn,
åt dem som tror på hans namn.

/Björn Hellman
Friday, December 21, 2018

Esther - The End time pagan Church

Esthers book in the Old Testament
prophesies about christians responsiblity
to stand up against hatred directed
against Jews and their ancient homeland.

Today it is more important than ever for
our Western countries to stand up - as we
we´re all part of  what happened the Jews
during the Holocaust - actively or by our
silence.

Sidney Roth is very clear about the Book
of Esther in the Old Testament; It is the
real End-time book for pagan Christians.

Sid is a christian TV-host. He is a Jewish
believer in Yeshua Ha-Mashiach (Jesus).

Sid is filled with the Holy Spirit and he is
passionate about the works of the Holy
Spirit and God´s Prophetic Word. He is
burning for reaching his people the Jews
for Jesus.

Listen to Sids teaching out of The Book
of Esther;

http://www.heaventv7.com/vod/player/?program=44581Tuesday, December 18, 2018

Matthew 6:33 for Nations

The most important issue for
a nation is to stand up for, and
bless, Israel.

It will give the same type of
outcome that the following
bible scripture promises us on
a personal level;

Matthew´s gospel 6:31-33
"So do not worry, saying;
‘What shall we eat?’ or
‘What shall we drink?’
or ‘What shall we wear?’ 

For the pagans run after all
these things, and your
heavenly Father knows
that you need them. 

But seek first his kingdom
and his righteousness, and
all these things will be
given to you as well.."

Conclusion:
If we in Sweden bless Israel,
then we will be blessed from
above, and we will have what
we need for our elders, our
children, schooling, nursery,
medical care etc etc.

The most important election
promise a political party can
give is a promise that it will
bless Israel. But not everyone
understand the importance.

Björn HellmanSaturday, December 15, 2018

Den grå elefanten

Tänk om det är Gud som
bjuder upp till en lustiger
dans i Sveriges riksdag.
Kanske mest lustig för de
som just nu inte får vara
med i dansen. Men som
fått nöjet att titta på och
se allt från ett uppifrån
perspektiv.

För varje ny dans viskas i
nya öron, ska vi bli ett par?
Till slut litar inte någon på
någon - och det med rätta.
Ingen av dem förstår vad
de är med om. Deras egen
demokratiska oärlighet har
förblindat dem.

Men det finns en, som inte
fått dansa, och inte vill, men
som kanske får sista dansen,
då han inte varit demokrat-
iskt svekfull. Det vore ju
inte mer än rätt. Det var ju
därför jag röstade på honom
denna gång.

Valet växte sig allt starkare -
och blev till en övertygelse
när 7 ledare, en kristen, på
RFSLs maning höjde Pride-
fanan mot skyn och hade
skojigt åt den grå elefanten;
homofoben, den ej inbjudne
Jimmie, i direktsänd TV.

Profetrösten Birger Skog-
lund hade två veckor innan
varnat svenska ledare för
att gå i ok med RFSL. Lyss-
nade någon ledare, eller
var precis alla, utan undan-
tag, upptagna med att dissa
budskapet?

Tänk om den vrede man
känner när man ser pajas
Löfvén orera i rutan, är en
rättfärdig vrede, en speg-
ling av Guds vrede, över
den orättfärdighet den
mannens styre utövar mot
Guds folk judarna, Israel.
När man röstar att judar
inte har någon historisk
koppling till Jerusalem, i
nivå med att säga att
förintelsen aldrig hänt.

Nu känner ju inte varje
svensk denna vrede, inte
ens varje kristen; Löfvéns
regering får ju agera rätt
ostört. Det har med ljumhet
att göra. Många säger att
man avskyr antisemitism,
men det verkar ej gälla
judarnas eget land eller
ursprung.

Det finns en skara som ro-
par till Gud att han ska föra
fram rätten i vårt land. De
låter sig inte ledas bort i o-
synligt koppel, ber inte för
miljöförstöring och klimat,
utan ber för det som är på
Guds hjärta.

Någon i Lars Enarson´s fö-
rebedjarteam fick en uppen-
barelse. Det låter som från
Herren p g a dess ovanlig-
het. Personen fick se Sverige
som en liten båt ute till havs,
bortom räddning - efter något
som upprepats fyra gånger.

En balanserad Guds man,
välkänd, Ingmar Helmner, fick
ett profetiskt tilltal 9 sep
2014 i en kyrka i Uppsala;
"räkna 365 dagar, lägg till
3 år, räkna noga.." osv.
Ordet pekade på att något
ovanligt skulle ske (från)
den 9 sep 2018; kanske det
vi är mitt uppe i just nu utan
motstycke i vår historia?

När partiledarna hade lagt
sig platt i TV för våra barns
uppfostrare RFSL, hamnade
jag en liten tid därefter av
en tillfällighet in på ett av
Jimmie Åkesson´s valtal.
Detta tal var i direktsänd
SVT och från Sölvesborg,
Jimmies hemstad. Jimmie
hade nu läst på gällande
det grå elefant-epitet
RFSL lagt över hans liv.

Jimmie lärde oss nu i SVT
att elefanten alltid är en
god kraft i alla kulturer.
Och i den kristna tron står
elefanten för Kristus som
söndertrampar ormens
huvud, lärde oss Jimmie.

I Sölvesborg har elefanten
nu trampat sönder ormens
huvud, där regerar idag
SD med KD och M som
ett miniexempel hur det
skulle kunna fungera i vår
rikspolitik.

Jag säger inte hur det kom-
mer att bli, jag säger hur
jag hoppas det kommer att
bli redan i detta val, det
jag ber om. Och jag fram-
lägger anmärkningsvärda
saker andra delat. Jag tror
socialdemokratins tid som
statsbärande parti går mot
sitt slut i vårt land.

-----------------------

Precis när jag skriver detta
nu, så hör jag slutnyheten
på Aktuellt från TVn. Det
är en rolig nyhet om elefant-
er i Thailand som får vila
efter svårigheter, en pianist
sitter och spelar för dem.

Just nu är ju den grå elefanten
Åkesson i Thailand, som han
lovat sin son sen länge, ingen
visste hur hösten skulle kom-
ma att se ut. Löfvén ondgör
sig ju över detta, men - Åkes-
son deltar ju inte i dansen här
hemma, han får ju inte vara
med. Fint att satsa på sonen.

/Björn Hellman