Thursday, January 31, 2019

Ny regering klar – vad händer nu!?


Lägger in detta därför att det är ett bra
exempel på en sund debatt.

Det är vi inte bortskämda med idag i
det politiskt korrekta klimatet som
lagt sig som en filt över Sverige.


Wednesday, January 30, 2019

This man went to Hell for 23 minutes

Important message. We need to understand
what it leads to if we resist the forgiveness
of sins that God offers through the Death
and resurrection of his Son Jesus Christ.

John 3:16 New International Version


For God so loved the world that he gave
his one and only Son, that whoever be-
lieves in him shall not perish but have
eternal life.

Tuesday, January 29, 2019

Förbundet med många - 7 år kvar

När judarna inom några få år börjar
bygga det tredje templet, då kommer
kristna börja vakna ur sin profetiska
slummer och inse att bibelns profetior
var bokstavliga.
Samtidigt kommer det "fredsförbund
med många" att slutas i Mellan-
Östern, förutsagt i Daniels bok. I det
fredsavtalet kommer Antikrist sitta
med, en världsledare som redan
finns och redan har varit på arenan
för träning för sitt slutliga karriär-
steg.

Det kommer även här bli ett upp-
vaknande - för många som de-
batterat att uppfyllelsen av detta
förbund i Danielsboken är historia,
redan skett och för länge sedan.

Man kommer då förstå att det åter-
står en (1) årsvecka, sju år, fram till
slaget om Harmageddon och Jesus
Messias andra ankomst. Detta är
den tidsangivelse som nämns i
Daniels bok.

Det är alltså ett missförstånd att det
inte finns tidsangivelser för ändens
tid i skriften. Det finns denna tids-
angivelse om 7 år. Och dessa 7 år
anges även uppdelade i 3,5 års
perioder och dessa perioder även ut-
tryckta i antal dagar. på flera ställen,
såväl i Daniels bok som i Uppen-
barelseboken. Däremot vet vi inte
den exakta tiden och stunden för t ex
den omvälvande händelsen när 
Jesus i ett första steg i sin andra
ankomst hämtar upp sin församling.

Man kommer att förstå att en av
medlarna bakom fredsförbundet är
denne man - som bibeln talar om
kommer att sätta sig i templet och
förege sig vara Messias. Djävulen
kommer inte efterapa, men "förapa",
sanne Jesus Messias ankomst.
Detta sker enligt Danielsboken ca
3,5 år in på de sista sju åren.

Judarna har sedan slutet av Aug
å-18 en nyfödd kalv som anses vara
en sådan absolut "röd heifer" (ko)
som Moseböckerna föreskriver är
nödvändig för att rena föremålen
och prästerna - innan man åter kan
uppta ett judiskt gudstjänstväsende
i ett nybyggt tredje tempel.

En sådan ko kan efter 2 år och tre
månader slaktas på föreskrivet
sätt och utgör möjligheten till en
start av tempeltjänsten igen, en
dröm i uppfyllelse för varje troende
jude. Alla redskap finns färdiga,
prästerskapet är utsett och ut-
bildat, tempelritning finns. Kon
har saknats, samt den politiska
öppningen för att bygga ett
tempel på tempelplatsen som
dock kommer att sakna hedning-
arnas förgård, allt enligt Uppen-
barelsebokens 11 kapitel. Det
blir ju trångt på tempelplatsen.

När judarna inleder sitt dagliga
slaktande av en mängd lamm
- enligt föreskrifter i Tanakh -
kommer nog djuraktivister börja
skräna och protestera. Det är
då Antikrist, fredsmäklaren, som
i en internationell överenskom-
melse (EU, FN, Vatikanen) kring
Jerusalems status, har satt sig i
Jerusalem, kommer att "ta bort
det dagliga offret", enligt bibeln.

Hur tar han bort det dagliga offret?
Det är inte säkert att han bara
förbjuder det och skapar upprörd-
het. NEJ - vi vet att han falskeligen
ska utropa sig som Messias, och
då behövs inte gammaltestamentligt
offrande längre "sedan Messias har
uppenbarats" i form av denne falske
fredsfurste. Som duperar judar,
avfälliga kristna, samt världen -
och ger dem sitt sigill som binder
alla samman, märket i var mans
hand eller panna.

Vi förstår hur djävulens master-
plan kommer att se ut. Lösningar
snarlika bibelns förutsägelser om
tiden inför Messias ankomst - för
att dupera även de som har flyktig
profetisk bibelkunskap. Även Anti-
krist kommer ha ett arv som gör att
han går hem i hela regionen, och
världen, bland dem som före-
språkar interreligion; ett genetiskt
arv, och ett arv som gör att han
hemtant kan röra sig som ömsom
jude, muslim och kristen.

Allt kommer bygga på en kompro-
miss av de profetiska bibellöftena
angående Israels rätt till landet.
Nationellt självbestämmande
måste brytas ner för en ny tids-
ålder där stora utmaningar måste
gemensamt besegras. Israel är
ju idag Guds predikan till oss om
sund nationalism, och det måste
brytas ner. De måste öppna sina
gränser för ett konstruerat för-
följt folk som sägs höra hemma
i landet och t o m var där innan
judarna, och som nu Jesus sägs
härstamma från. Arabiska namn
på alla platser det enda tillåtna.

Vänner, detta är inte långt borta.
Många kommer att börja inse vad
som händer, men hinner de samla
olja? Bryter det ut en stor väck-
else ca här när man förstår att
tiden är extremt kort? Får vi se en
församling enligt Apostlagärning-
arna i denna tid. En tid när världen
duperas och för några år upp-
lever falsk eufori - allt medan
församlingen och rättrogna judar
förstår bedrägeriet och då utsätts
för förföljelse?

/Björn Hellman

Sunday, January 27, 2019

"Tror, det gör man i världen"

Det sägs ibland lite spydigt utanför
kyrkväggarna, att; "Tror det gör man
i kyrkan". Som att tron är lite
suspekt i förhållande till det lite
högre värderade "vetandet".

Men faktum är att "i kyrkan", så vet
man. Jag skulle aldrig vara kristen
om jag inte var helt övertygad om
Bibelns Guds existens, och om vad
Jesus gjort för mig på korset - och
att han är med mig ständigt.

Ett ord från Paulus brev till
Hebréerna:

Heb. 12:2
Men tron är en fast förvissning om
det man hoppas, en övertygelse om
saker man inte ser.

Den troende är lika övertygad om
de saker han/hon inte ser, som om de
saker som ögonen ser.

Det beror på att när man ödmjukar
sig under Gud och inser behovet av
honom och Jesu verk på korset - så
blir man gjord levande inombords,
och Gud flyttar in i oss genom
personen Den Helige Ande.

Genom att man blir levande i sin
ande - som tidigare var död - så väcks
ett slags ytterligare sinne --> ett sinne
som uppfattar Guds dimension, sådant
som de kroppsliga sinnena inte kan.

Det är så vi alltid var tänkta att leva.
Att inte vara levandegjord i sin ande är
som att gå omkring utan hud på
kroppen - och skryta med att man
redan har allt det man behöver.

Självklart finns tvivel med som en
ingrediens i troslivet. Det beror på att
när man blir troende så uppstår en
strid mellan sinnena;

mellan de sinnen som är vana att se,
höra, känna, smaka, lukta för bli över-
tygade, och den nya inre människan
som är fullt nöjd med sin umgängelse
med Gud bortom de kroppsliga
sinnena!

Faktum är att ibland blir det så mörkt
omkring oss och i vårt liv att vi frestas
väldigt svårt i vår tro. Det ska vi inte
förringa, att så kan bli. Men det ändrar
inte på sanningarna om Gud och tron.

Guds värld är lika verklig som denna,
den är också synlig, mycket verklig
och mycket underbar - vilket vi fullt
ut får erfara när vi tills slut når dit.

Dock - redan under detta liv får vi
genom tron uppleva mäktiga erfaren-
heter och upplevelser med Gud - som
stärker oss ytterligare i den övertygelse
vi redan har.

Skynda dig till Jesus. Ta emot honom
som din räddare; han dog på korset i
ditt ställe, för din synd. Du får för-
låtelse och Gud blir din Far och du får
"en källa av levande vatten inom dig",
vatten som lever, och som aldrig sinar.

/Björn Hellman


 

Saturday, January 26, 2019

Gud skapade Folk och Nationer

"Av två eller tre vittnen ska var
sak avgöras", säger bibeln.

Här är bibelns egen undervisning
om att Gud hindrade människor
att enas under ett språk för att
bygga ett torn upp till himlen
utan hans medverkan. Gud var

helt enkelt emot internationalism,
det var inte hans idé och har
alltid lett fram till diktatur.

Gud spred istället ut människorna
över jorden, lät varje folkslag ut-
utveckla sitt eget språk och gav
dem gränser inom vilka de skulle
bosätta sig och verka.

Det gjorde han för att varje nation
och folk skulle söka honom. Guds
plan är att verka ner på nations-
nivå i nation efter nation.
Nationer och frisk nationalism är
av Gud!
--------------------------------

1 Mosebok 11:1-9

Och hela jorden hade ett tungo-
mål och talade på ett sätt.

Men när de bröt upp och drog
österut, fann de en lågslätt i
Sinears land och bosatte sig där.

Och de sa till varandra: ”Kom,
låt oss slå tegel och bränna det.”
Och teglet använde de som sten,
och som murbruk använde de
jordbeck.

Och de sa: ”Kom, låt oss bygga
en stad åt oss och ett torn vars
spets räcker upp i himlen, och
så göra oss ett namn;

Vi kunde annars bli kringspridda
över hela jorden.”

Då steg HERREN ner för att se
staden och tornet som människo-
barnen byggde.

Och HERREN sa: ”Se, de är ett
enda folk och har alla ett språk,
och detta är deras första tilltag;
härefter ska inget bli dem omöjligt,
vad de än beslutar att göra.

Välan, låt oss stiga dit ner och
förbistra deras språk, så att den
ene inte förstår den andres språk.
Och så spridde HERREN dem
därifrån ut över hela jorden, så
att de måste upphöra att bygga
på staden.

Därför fick den namnet Babel,
eftersom HERREN där förbistrade
hela jordens språk; därifrån
spridde också HERREN ut dem
över hela jorden.

-----------------------------------

5 Mosebok 32:8

När den Högste gav arvslotter
åt folken, när han fördelade
människors barn, då utstakade
han gränserna för folken.

-------------------------------------

Apostlagärningarna 17:26-32

Och han har skapat människo-
släktets alla folk, alla från en
enda stamfader (Adam), till att
bosätta sig utöver hela jorden;
och han har fastställt för dem
bestämda tider och utstakat
de gränser inom vilka de ska bo,

detta för att de ska söka Gud,
om de till äventyrs skulle kunna
treva sig fram till honom och
finna honom; fastän han ju inte
är långt ifrån någon enda av oss.

För i honom är det som vi lever
och rör oss och är till, såsom
också några av era egna skalder
har sagt: ’Vi är ju också av hans
släkt.’

Är vi nu av Guds släkt, så bör vi
inte mena att gudomen är lik
någonting av guld eller silver
eller sten, något som är danat
genom mänsklig konst och
uppfinning.

Med sådana okunnighetens
tider har Gud hittills haft fördrag,
men nu bjuder han människorna
att de alla överallt ska göra
bättring.

För han har fastställt en dag då
han ska döma världen med rätt-
färdighet, genom en man som
han har bestämt därtill;

och han har åt alla givit en be-
kräftelse härpå, i det att han har
låtit honom uppstå från de döda.”

-----------------------------

Bibeln själv har talat.

/Björn Hellman