Sunday, March 31, 2019

Att tala i nya tungor

Rätt om tungotalet

En felaktig undervisning, ganska utbredd inom
den kristna kyrkan, är att tungotal bara är för
några få utvalda.

Men Gud har förstås tänkt att alla ska ha denna
gåva i funktion i sina andliga liv. Tungotal är
inte krom på bilen för vissa utvalda, att glänsa
med. Det är istället ett arbetsinstrument.

I följande avsnitt i Apostlagärningarna läser vi
om att Paulus möter lärjungar som kommit till
tro, men som inte tagit emot den helige Ande.

Han inser att de fått undervisning om frälsning,
men den som undervisat dem har inte haft kun-
skap om vare sig dopet till Kristus eller ande-
dopet och tungotalet;

Apostlagärningarna 19:1-7
Medan Apollos var i Korint, kom Paulus, sedan
han hade farit genom de övre delarna av landet,
ner till Efesus. Där träffade han några lärjungar.

Och han frågade dessa: ”Fick ni helig Ande, när
ni kom till tro?” De svarade honom: ”Nej, vi har
inte ens hört att helig Ande är given.”

Han frågade: ”Vilket dop blev ni då döpta med?”
De svarade: ”Vi döptes med Johannes’ dop” Då
sa Paulus: ”Johannes’ dop var ett dop till bät-
tring; och han sa därvid till folket, att det var på
den som skulle komma efter Johannes; det är på
Jesus, som de skulle tro.”

Sedan de hade hört det, lät de döpa sig i Herren
Jesu namn. Och när Paulus la händerna¨på dem,
kom den helige Ande över dem, och de talade
tungomål och profeterade. Och tillsammans var
de tolv män.

Paulus döper dem och lägger sina händer på dem
och den helige Ande kommer över dem - och
gåvan att tala i nya tungor förlöses.

Det vore ju intressant att förstå bakgrunden till
det som utspelas i detta skriftställe. Och den
finner vi i kapitlet innan, i Apg 18;

Apostlagärningarna 18:24-26
Men till Efesus kom en jude vid namn Apollos,
bördig från Alexandria, en lärd man, mycket
förfaren i skrifterna.

Denne hade blivit undervisad om ”Herrens väg”
och talade, brinnande i anden, och undervisade
grundligt om Jesus, fast han bara hade kunskap
om Johannes’ döpelse.

Det var alltså Apollos undervisning som fört
många till tro, men där de ännu inte blivit under-
visade om eller döpta till Kristus, inte heller
blivit fyllda med Anden och mottagit tungotalet.

Detta visar att man kan förstå mycket i skriften,
man kan som Apollos tala "brinnande i anden",
man kan alltså stå i en predikotjänst - men ändå
inte ha förstått innebörden av att bli fylld av
Anden och bli förlöst i Andens nådegåvor.

När Paulus nu förkunnade dopet i Kristus, och
dessa lät döpa sig och han lade händerna på
dem, så kom som vi läste Anden över alla tolv
och de började tala i tungor och profetera.


Du menar att tungotalet är för alla?

Tungotalet är för alla. Missförstånd som finns
och som ger upphov till en felaktig undervis-
ning är ologiska och de håller inte för en
granskning i skriften.

Oftast springer argumenten upp ur skriftens
(Paulus) undervisning om att "den helige Ande
tilldelar åt var och en någon särskild gåva";

1 Korintierbrevet 12:7,10-11, 30
Men de gåvor i vilka Anden uppenbarar sig
ges åt var och en så, att de kan bli till nytta. 

...åt en annan att profetera, åt en annan att
skilja mellan andar, åt en annan att tala tungo-
mål på olika sätt, åt en annan att uttyda, när
någon talar tungomål. 

Men allt detta verkar densamme ene Anden,
i det han, alltefter sin vilja, tilldelar åt var och
en någon särskild gåva. 

Inte har väl alla helandets gåvor? Inte talar väl
alla tungomål? Inte kan väl alla uttyda?

Men här talar Paulus om gåvor när de används
i församlingsgemenskapen. Där är en av gåvor-
na att "tala tungor på olika sätt", så som Anden
leder.

Det är denna gåva Paulus syftar på i detta
bibelställe. Det handlar här alltså inte om den
enkla grundgåvan att tala i tungor för eget
bruk.

Vi ser i Apostlagärningarnas olika exempel att
det var alla som blev uppfyllda av Anden och
började tala tungomål;

Apostlagärningarna 2:1-4
När sen pingstdagen var inne, var de alla för-
samlade med varandra. Då kom plötsligt från
himlen ett dån, som om en våldsam storm hade
dragit fram; och det uppfyllde hela huset där
de satt.

Och tungor som av eld visade sig för dem
och fördelade sig och satte sig på dem, en på
var av dem. Och de blev alla uppfyllda av
helig Ande och började tala andra tungo-
mål, såsom Anden ingav dem att tala.

ALLA blev uppfyllda, alla talade i tungor!

Apostlagärningarna 10:44-46
Medan Petrus ännu så talade, föll den helige
Ande på alla dem som hörde hans tal.

Och alla de omskurna troende män som hade
kommit dit med Petrus blev uppfyllda av
förvåning över att den helige Ande hade blivit
utgjuten också över hedningarna, som en gåva
åt dem.

De hörde dem nämligen tala tungomål och
storligen prisa Gud. 

Det står inte här att endast en eller ett par fick
tungotalets gåva som en gåva att använda i
församlingen, utan det framgår klart att de alla
talade tungomål, och det verkar som alla just
här talade i munnen på varandra och var all-
deles upprymda av den nya erfarenheten!

Varför vill Gud att alla ska ha gåvan att tala i
tungor fungerande i sitt liv? Därför att den som
talar i tungor enligt Paulus uppbygger sig
själv;

1 Korintierbrevet 14:4-5 
Den som talar tungomål uppbygger endast sig
själv, men den som profeterar, han uppbygger
en hel församling. 

Jag skulle väl vilja att ni alla talade tungomål,
men ännu hellre ville jag att ni profeterar.

Paulus vill här inte alls (som en del menar) för-
minska vikten av att alla kan tala i tungor.

I de bibelställen som ibland refereras till på ett
felaktig sätt, vill Paulus istället att tungotalet
ska användas på rätt sätt i gemenskapen för
allas skull som är församlade.

Så när han förmanar församlingen att inte på
ett oförståndigt sätt tala tungor i mötet såvida
man inte också får uttydningen till nytta för
alla - så tillägger han i samma andetag för
säkerhets skull att han själv talar i tungor mer
än alla andra..;

1 Korintierbrevet 14:18
Gud vare tack, jag talar tungomål mer än I
alla;


Tungotalet i det egna bönelivet

Vi läste tidigare att den som talar i tungor upp-
bygger sig själv. Tungotalet är alltså ett hjälp-
medel i vårt privata böneliv, som bygger upp
vår inre människa.

Tungotalet kommer också vår svaghet till
hjälp när vi inte vet hur vi ska be eller vad vi
ska be om, säger Paulus;

Romarbrevet 8:26
Så kommer också Anden vår svaghet till hjälp;
för vad vi bäst bör be om, det vet vi inte, men
Anden själv manar gott för oss med outsägliga
suckar.

Gud har inga favoriter som han vill ska bli mer
uppbyggda än andra, tack och lov. Därför vill

han att alla ska ha tungotalets gåva.

1 Korintierbrevet 14:14
För om jag talar tungomål, när jag ber, så ber
min ande, men mitt förstånd kommer ingen
frukt åstad.

Vad följer då härav? Jo, jag ska väl be med
anden, men jag ska också be med förståndet;
jag ska väl lovsjunga med anden, men jag ska
också lovsjunga med förståndet.

Ibland eller ofta är det alltså läge att be efter
förståndet, och ibland är det läge att "be med
anden". Det står ande med liten bokstav; det är
vår egen ande som ber - under inspiration av
den helige Ande.

Bibeln säger även att profeters andar är profeter
underdåniga. det betyder att tungotalet är inte
något konstigt som bara tar över oss.

Vi kan känna stark inspiration att be i tungor,
men det kan vi även vad gäller vanlig bön. Det
är alltid vi som avgör vårt handlande;

1 Kor 14:32
och profeters andar är profeterna underdåniga.

I Markus evangelium sista kapitel kan vi läsa
om hur Jesus innan han lämnar lärjungarna
nämner om att tungotalet också är ett tecken 
som ska åtfölja den som tror. Det gäller alltså
de troende i allmänhet:

Markus Evangelium 16:17
Och dessa tecken ska åtfölja dem som tro:
genom mitt namn skola de driva ut onda
andar, de skola tala nya tungomål,.. osv.


Hur tar man emot tungotalet?

I Romarbrevet kap. 10 framgår angående att ta
emot frälsning, att (parafraserat) "hur kan de
tro om ingen berättar".

På samma sätt behöver vi undervisa om tungo-
talet, och liksom med frälsningen behöver vi
vara frimodiga i att tala om att det är för alla.

Om du inte mottagit tungotalet, så kan du be
Gud om det, hungra efter det!

Det finns de som har en gåva att förlösa tungo-
talet t ex genom handpåläggning, som vi läst
om i Apostlagärningarna.

Men det måste inte ske på ett visst sätt, och
det är alltid kopplat till att man tar emot i tro.

Du kan oavsett vad du känner eller upplever
börja tala i tro där du är, tala ut genom din
mun de krumelurer som kommer till ditt med-
vetande. Och sedan be Gud fylla på allt
eftersom.

Kom ihåg den lame mannen som blev frisk
när han väl började agera i tro på det Jesus
uppmanade honom att göra - att stå upp och
gå!

/Björn Hellman

Saturday, March 30, 2019

Förbundet med många - Sen 7 år kvar

När judarna inom några få år börjar
bygga det tredje templet, då kommer
kristna börja vakna ur sin profetiska
slummer och inse att bibelns profetior
var bokstavliga.

Samtidigt kommer det "fredsförbund
med många" att slutas i Mellan-
Östern, förutsagt i Daniels bok. I det
fredsavtalet kommer Antikrist sitta
med, en världsledare som redan
finns och redan har varit på arenan
för träning för sitt slutliga karriär-
steg. Det kommer även här bli ett
uppvaknande - för många som de-
batterat att uppfyllelsen av detta
förbund i Danielsboken är historia,
redan skett och för länge sedan.

Man kommer då förstå att det åter-
står en (1) årsvecka, sju år, fram till
slaget om Harmageddon och Jesus
Messias andra ankomst. Detta är
den tidsangivelse som också nämns
i Daniels bok. Man kommer att för-
stå att en av medlarna bakom freds-
förbundet är denne man - som bibeln
talar om kommer att sätta sig i
templet och förege sig vara Messias.
Djävulen kommer inte efterapa,
men förapa, sanne Jesus Messias
ankomst.

Detta sker enligt Danielsboken ca
3,5 år in på de sista sju åren.
Judarna har sedan slutet av Aug. i
år en nyfödd kalv som anses vara
en sådan absolut "röd heifer" (ko)
som Moseböckerna föreskriver är
nödvändig för att rena föremålen
och prästerna - innan man åter kan
uppta ett judiskt gudstjänstväsende
i ett nybyggt tredje tempel.

En sådan ko kan efter 2 år och tre
månader slaktas på föreskrivet
sätt och utgör möjligheten till en
start av tempeltjänsten igen, en
dröm i uppfyllelse för varje troende
jude. Alla redskap finns färdiga,
prästerskapet är utsett och ut-
bildat, tempelritning finns. Kon
har saknats, samt den politiska
öppningen för att bygga ett
tempel på tempelplatsen som
dock kommer att sakna hedning-
arnas förgård, allt enligt Uppen-
barelsebokens 11 kapitel. Det
blir ju trångt på tempelplatsen.

När judarna inleder sitt dagliga
slaktande av en mängd lamm
- enligt föreskrifter i Tanakh -
kommer nog djuraktivister börja
skräna och protestera. Det är
då Antikrist, fredsmäklaren, som
i en internationell överenskom-
melse (EU, FN, Vatikanen) kring
Jerusalems status, har satt sig i
Jerusalem, kommer att "ta bort
det dagliga offret", enligt bibeln.

Hur tar han bort det dagliga offret?
Det är inte säkert att han bara
förbjuder det och skapar upprörd-
het. NEJ - vi vet att han falskeligen
ska utropa sig som Messias, och
då behövs inte gammaltestamentligt
offrande längre "sedan Messias har
uppenbarats" i form av denne falske
fredsfurste. Som duperar judar,
avfälliga kristna, samt världen -
och ger dem sitt sigill som binder
alla samman, märket i var mans
hand eller panna.

Vi förstår hur djävulens master-
plan kommer att se ut. Lösningar
snarlika bibelns förutsägelser om
tiden inför Messias ankomst - för
att dupera även de som har flyktig
profetisk bibelkunskap. Även Anti-
krist kommer ha ett arv som gör att
han går hem i hela regionen, och
världen, bland dem som före-
språkar interreligion; ett genetiskt
arv, och ett arv som gör att han
hemtant kan röra sig som ömsom
jude, muslim och kristen.

Allt kommer bygga på en kompro-
miss av de profetiska bibellöftena
angående Israels rätt till landet.
Nationellt självbestämmande
måste brytas ner för en ny tids-
ålder där stora utmaningar måste
gemensamt besegras. Israel är
ju idag Guds predikan till oss om
sund nationalism, och det måste
brytas ner. De måste öppna sina
gränser för ett konstruerat för-
följt folk som sägs höra hemma
i landet och t o m var där innan
judarna, och som nu Jesus sägs
härstamma från. Arabiska namn
på alla platser det enda tillåtna.

Vänner, detta är inte långt borta.
Många kommer att börja inse vad
som händer, men hinner de samla
olja? Bryter det ut en stor väck-
else ca här när man förstår att
tiden är extremt kort? Får vi se en
församling enligt Apostlagärning-
arna i denna tid. En tid när världen
duperas och för några år upp-
lever falsk eufori - allt medan
församlingen och rättrogna judar
förstår bedrägeriet och då utsätts
för förföljelse?

/Björn HellmanMonday, March 25, 2019

Hand of God in the 6-day war!

Educate yourself on the 6-day war 1967.

The tiny Israeli state was attacked by a
gathered Arab world armed by the Sovjet-
union. The aim was a new holocaust.

But, not only did Israel managed to defend
themselves, they even took strategic land
like the Golan Heights, Gaza, Sinai,
Samaria (the so called Westbank).

As per International Law it is perfectly
Ok to gain land under self defence against
a hostile attacker.

Sunday, March 24, 2019

Jesus owns me

Jesus has paid a price for me, and
he owns me!

1st Cor. 6:24
"..you are not your own; you were
bought at a price. Therefore honor
God with your bodies."

1st Cor. 7:23
"You were bought at a price; do not
become slaves of human beings"

For many it is a strange thought; to
be owned by somebody.

But - the truth is that no human
being is his own master, but belong
to either two kingdom´s.

Col. 1:13
"For he has rescued us from the
dominion of darkness, and brought
us into the kingdom of the Son he
loves."

It is a wonderful thing to be owned
by God, it is the ultimate freedom.

Gal. 5:1
"It is for freedom that Christ has
set us free. Stand firm, then, and
do not let yourselves be burdened
again by a yoke of slavery".

1st Cor 7:22
For the one who was a slave when
called to faith in the Lord is the
Lord´s freed person; similarly, the
one who was free when called is
Christ´s slave.

God´s Son Jesus Christ bought me
free from the chains of sin, paying
with his own blood on the cross.

1st Pet. 1:18-19
..it was not with perishable things
..you were redeemed..but with the
precious blood of Christ, "a lamb
without blemish or defect"."

The bible tells us that until we
come to accept Jesus Christ and
what he did on the cross - we re-
main slaves under sin.

John 8:34
"Jesus replied; very truly I tell
you; "everyone who sins is a
slave to sin"."

So - if you are not a christian you
are actually a slave under dark
forces.

If not obvious to you now, it will
become obvious eventually - and
definitely at the time of Death;

Heb. 9:27
"Just as people are destined to die
once, and after that to face judge-
ment..".

So, do we want to be owned by
the devil or do we want to be
owned by our wonderful loving
creator, from whom we have
got lost?

Romans 3:23
"..for all have sinned and fall
short of the glory of God,.."

The one that owns us, is the one
controlling our eternal destiny.

The devil himself is currently in
uproar against God. He is not his
own master, and he will spend
eternity where God choose to
place him.

And the same counts for those
that choose to stay under the
devils slavery of sin during the
lifetime;

Matt 25:41
"Then he will say to those on the
left; depart from me you who
are cursed, into the eternal fire
that are prepared for the devil
and his angels."

Come to Jesus while there is
time! God loves you and wants
to become your heavenly Father.

He planned so that his Son paid
the price for your sins on the
cross, and Jesus now wants to
become your big brother;

John 3:16
For God so loved the World
that he gave his one and only
Son, that whoever Believes in
him shall not perish but have
eternal Life.

/Björn HellmanFriday, March 22, 2019

Hate crimes against Jews - Statistics

Take part of statistics on which groups perform
hatecrimes against Jews in European countries.

The figures may come as a chock for many who
only read political correct media - which are
very caring to the left but less caring to the right.


The statistics are from a tweet by Hanif Bali, a
member of the Swedish Parliament, who often
is a "nail in the eye" on the farspread political
correctness in Sweden.

https://twitter.com/hanifbali/status/878602871004069889/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fpetterssonsblogg.se%2F2017%2F06%2F24%2Fhatbrott-mot-judar%2F

Väktare på Muren

En viktig princip är att vad Gud låtit oss se
och förstå, det är något vi ska leva ut och även
förmedla vidare.

Grundläggande undervisar Gud oss var och en
personligen - utifrån Bibeln och genom den
helige Ande. Men alla i församlingen är inte
alltid på den nivå eller av den mogenhet som
krävs för att kunna ta emot ett budskap från
Gud i ett visst ämne.

Gud talar emellanåt till vissa människor, och
förväntar sig att de ska förmedla vidare det han
säger. Det finns liksom inget val då. Det kan
vara olika människor för olika ämnesområden.
Gud tillsätter olika tjänstegåvor för församling-
ens uppbyggelse, förmaning och tröst.

Bibeln talar om "väktare på muren" som ska
"vaka över staden" och i god tid, innan andra
har förmått se samma sak och varna och stöta
i basun. Folkets motsvarande kallelse är att
lyssna på ett andligt sätt, bedöma och hantera
budskapet.

Hesekiel 33:1-6
Och HERRENS ord kom till mig; han sa:
Du människobarn, tala till dina landsmän 
och säg till dem:

Om jag vill låta svärdet komma över ett
land, och folket i landet har utsett bland
sig en man som det gjort till sin väktare,
och denne ser svärdet komma över
landet och stöter i basunen och varnar
folket, men den som får höra basunljudet
ändå inte låter varna sig, och svärdet sen
kommer och tar honom bort - då kommer
hans blod över hans eget huvud.

För han hörde ju basunljudet, men lät inte
varna sig; därför kommer hans blod över
honom själv. Om han hade låtit varna sig,
så hade han räddat sitt liv.

Men om väktaren ser svärdet komma
och inte stöter i basunen och folket så
inte bliver varnat, och svärdet sedan
kommer och tar bort någon bland dem,
då blir visserligen denne borttagen genom
sin egen missgärning, men hans blod ska
jag utkräva av väktarens hand.


Ibland vill inte folk lyssna på väktaren. Det
händer att väktaren känner det på sig, men har
väktaren för den skull rätt att avstå från att
varna?..;

Hesekiel 2:4-7
Till barnen med hårda pannor och för-
stockade hjärtan sänder jag dig, och du
ska säga till dem: ’Så säger Herren,
HERREN’.

Och vare sig de lyssnar eller inte - för de
är ett gensträvigt släkte - så ska de dock
förnimma att en profet har varit bland dem.
Och du, människobarn, var inte rädd för
dem, och frukta inte för deras ord..". 

Jag tror att det man talar antingen kan landa i
hjärtan som tar det till sig och begrundar -
men det kan också genom upprepning fastna i
sinnet hos de som inte vill ta emot budskapet
(hårda pannor..), och möjligtvis hjälpa dem
att förstå senare.

Ett annat typ av fall ser vi med profeten Jona.
Han flydde först från sitt uppdrag. Jona kände
nämligen på sig att folket i Nineve skulle
lyssna och omvända sig - och han hade något
emot det. Kanske hade de burit sig illa åt mot
Jonas eget folk;

Jona 3:1, 5  4:1
Och HERRENS ord kom för andra gången
till Jona; han sa:

”Stå upp och bege dig till Nineve, den stora
staden, och predika för den vad jag ska tala
till dig.”

Då trodde folket i Nineve på Gud, och lyste
ut en fasta och klädde sig i sorgdräkt, både
stora och små.

Men detta förtröt Jona högeligen, och hans
vrede upptändes.

Har väktaren i de båda fallen ovan någon rätt
inför Gud att lägga ner och avstå från att varna?
Vad är väktarens motiv, drivs han av kärlek
eller vilja till dom?

Viktigt att säga är att en som menar sig tala från
Gud kan ha tagit fel på en eller flera punkter,
kan ha tolkat in en egen uppfattning utifrån
egna förutfattade meningar. Det behöver inte
betyda att en sådan person är en allt igenom
falsk profetröst.


Vad gäller det Bibeln kallar ändens tid, slut-
åren innan Jesus kommer åter, så har Jesus talat
klart om att vi ska kunna avläsa tiden genom de
tecken han har berättat för oss ska inträffa under
den tiden.

Men fastän vi idag ser många av dessa tecken ta
form, så lever en stor del av den kristna för-
samlingen idag som om det antikristliga riket
aldrig ska ta form eller att Jesus aldrig ska
hämta sin församling från jorden.

Matt 24:32-33
..Ifrån fikonträdet må ni här hämta en lik-
nelse. När dess kvistar börjar att få save
och löven spricker ut, då vet ni att som-
maren är nära.

På samma sätt, när ni ser allt detta, (de
tecken som han just talat till dem om) då
kan ni också veta att Människosonen är
nära och står för dörren. 

Idag behövs mer än någonsin "Väktare på muren"
som ropar ut angående tiden vi lever i. Du be-
hövs i Guds rike. Den¨ kristna församlingen be-
höver förbereda sig i god tid innan allt det som
Bibeln säger ska komma - inträffar.

4 Mos 11:27-29
Då skyndade en ung man bort och berät-
tade detta för Mose och sa: ”Eldad och
Medad profeterar i lägret.”

Josua, Nuns son.. tog då till orda och sa:
”Mose, min herre, förbjud dem det.”

Men Mose sade till honom:... Ack att fast-
mer allt HERRENS folk bleve profeter,
därigenom att HERREN lät sin Ande
komma över dem!”

/Björn Hellman 

Wednesday, March 20, 2019

Hur blir man en kristen ?


Hur blir man en kristen, är det svårt, vad krävs?

En kristen är en människa som har tagit emot Jesus Kristus
som räddare (frälsare).

Det är lätt att bli en kristen, det är ett enkelt viljebeslut. Att
vara kristen är ett härligt liv som man inte ångrar, men det
kostar också allt att följa denne Jesus eftersom man inte
längre kan vandra sin egen väg utan behöver söka Guds
väg med sitt liv och val av livsstil.  

Jag ska med några enkla bibelord förklara vad bibeln säger
om hur man blir en kristen och varför man behöver bli det.


Man behöver ta emot Jesus

Följande bibelord beskriver Jesus död och uppståndelse och
vad det betyder för oss:

Rom 4:25
Jesus, vår Herre, vilken utgavs för våra synders skull
och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull.

1 Petr 2:24
Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä,
för att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för
rättfärdigheten.

Jesus blev upphängd på ett kors för våra synder. Gud
uppväckte honom efter tre dagar eftersom han inte gjort
något fel själv. Därför kan vi få del av hans rättfärdiga
liv.

Jesus dog för oss - därför lever vi för honom.

Jesus började sin uppgift på jorden när han var 30 år och
dog när han var 33 år. Det står berättat om honom när
han började sin uppgift:

1 Joh 1:11-12
Jesus kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot
honom. Men åt alla de som tog emot honom gav han
makt att bli barn till Gud, åt de som tror på hans namn;
och de har blivit födda, inte av blod, inte heller av
köttslig vilja, inte heller av någon mans vilja, utan av Gud.

"åt alla de som tog emot honom.."; Du behöver alltså
ta emot Jesus i ditt liv. Du behöver säga ja till honom i
ditt hjärta.

När Jesus kom så tog inte alla emot honom med öppna
armar, men många insåg att de behövde honom och tog
emot honom. Så är det också när du tar ditt beslut - det
kan bli ifrågasatt av din omgivning och det kan vara
jobbigt. Men du kommer aldrig att ångra dig.


Är Jesus enda vägen till Gud?

Joh 14:6
Jesus svarade honom: ”Jag är vägen och sanningen och
livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Apg 4:12
Och i ingen annan finns räddning; ej
heller finns under himlen något annat namn, bland
människor givet, genom vilket vi kan bli räddade.”

Det är bara Jesus som har dött för dina synder. Därför
är han den enda vägen till Gud för alla människor.

Du måste bli försonad med Gud. Du kan inte komma in-
för Gud om du är kvar i dina synder; Gud är så god
men han är även helig till sin natur. Gud har därför
genom Jesus i sin kärlek till dig gjort allt för att du ska
kunna komma till honom.

Det är bara att ta emot Guds gåva som han räcker till
dig genom Jesus död för dig på korset.


Frälsningen beror inte på din förmåga

Rom 10:4, 9-10
För lagen har fått sin ände i Kristus, till rättfärdighet
för var och en som tror...För om du med din mun bekänner Jesus som Herre
och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från
de döda, då blir du räddad.

För genom hjärtats tro blir man rättfärdig, och genom
munnens bekännelse blir man räddad. Skriften säger
ju: ”Ingen som tror på honom ska komma på skam.”
Att lagen har fått sin ände i Jesus, betyder på vardags-
språk att du inte behöver uppfylla vissa ideal, uppnå en
en viss standard, för att sen kunna ta steget och bli en
kristen.

Du kan inte alls behaga Gud genom att bättra på dig
själv. Bibeln säger att all vår egensnickrade rättfärdighet
är som en fläckad klädnad.

Det är jättebra att vi gör gott, det är ju något vi ska
växa i - men vi kan inte luta oss mot det för vår
frälsning.

Det du ska göra är att enkelt tro på vad Gud gjort för dig
genom Jesus - och bekänna med din mun att Jesus nu är
din Herre. Det är väldigt enkelt, Gud älskar oss så mycket
och har därför gjort en väg till sig som alla klarar att gå.

Luk 23:42
Och en av de ogärningsmän som var upphängd där
smädade honom och sa: ”Du är ju Messias; hjälp då dig
själv och oss.”

Då tillrättavisade honom den andre och sa: ”Fruktar
inte heller du Gud, du som är under samma dom?
Detta händer oss med all rätt, för vi lider vad våra
gärningar är värda, men den här mannen har inte gjort
något ont.”

Sen sade han: ”Jesus, tänk på mig, när du kommer i
ditt rike.” Jesus svarade honom: ”Sannerligen säger
jag dig: I dag ska du vara med mig i paradiset.”
Se denna lite märkliga konversation framför dig, tre män
fastspikade på varsitt kors.

Jag brukar ta upp det här exemplet ovan med rövarna
som blev korsfästa samtidigt som Jesus. En av rövarna
talade föraktfullt om Jesus. Men den andre sa ungefär att
"den här mannen har inte gjort något fel, men vi hänger
här för att vi förtjänar det".

Den rövaren erkände sin synd och att hans brott för-
tjänade ett straff. Men, han bad sen; "Jesus, tänk på
mig när du kommer till ditt rike". Jesus svarade "Idag
ska du vara med mig i paradiset"!
Poängen är att denne rövaren kunde inte göra några
goda saker alls för att bättra på sitt dåliga förflutna.
Han satt ju fastspikad. Men han kunde ångra sin synd
och tro på Jesus.

Det fantastiska är att Jesus just när detta drama ut-
spelar sig fullföljer sitt livsuppdrag och där, på korset,
tar på sig straffet för alla människors synder. Och
rövaren som kände ånger fick del av det.


Vad händer när jag tar emot Jesus?
När du bekänner Jesus som din Herre och räddare, så
kommer Guds egen Ande in i din inre människa, och
du kommer känna att något hänt och händer i ditt liv.
Joh 5:24
Den som hör mina ord och tror honom som har sänt
mig, han har evigt liv och kommer inte under någon
dom, utan har övergått från döden till livet.


1 Joh 5:12
Den som har Sonen, han har livet; den som inte har
Guds Son, han har inte livet.

Gal 4:6
Och eftersom ni nu är söner, har han sänt i
våra hjärtan sin Sons Ande, som ropar:
”Abba (pappa)! Fader!”

Bibeln säger att när du tar emot Jesus övergår du från
död till liv, du får evigt liv. Evigt liv är Guds kvalitet av
liv, men det syftar också på livet efter kroppens död.
Den som har försonats med Gud får leva i evig gemen-
skap med honom.


Bibelns uttryck för vad som händer när vi blir frälsta

Bibeln ger några olika uttryck för det som händer när du
tar emot Jesus;
-du blir född av Gud, du blir barn till honom
-du blir född på nytt
-du blir en ny människa - en ny skapelse
-du uppstår med Kristus
-du blir rättfärdiggjord, du får en rätt ställning inför Gud.

Här är bibelorden:

1 Joh 5:1
Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född
av Gud;..

Joh 3:3
Jesus svarade Nikodemus..,.. Om en människa inte
blir född på nytt, så kan hon inte få se Guds rike.

2 Kor 5:17
Alltså, om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse.
Det gamla är förgånget; se, något nytt har kommit!

Kol 3:1
Om ni alltså är uppståndna med Kristus, så sök det som
är därovan, där Kristus är och sitter på Guds högra sida.

Rom 4:25
Jesus, vår Herre, vilken utgavs för våra synders skull
och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull.

Om du blivit född på nytt, född av Gud, en ny skapelse
blir barn till Gud, och du blir gjord rättfärdig - då kan
du nu umgås med Gud med ett gott samvete.

Du kan inte till din identitet vara syndare och rättfärdig
samtidigt, det är omöjligt. Du var syndare till dess du tog
beslutet att tro på och följa Jesus. När du tog emot Jesus
blev du rättfärdiggjord genom tron.

Din tro är ju ett erkännande att det Gud gjorde i Jesus
var absolut nödvändigt för dig. Du ödmjukar dig där in-
för Gud, och han svarar med att i sin kärlek till dig ge
dig evigt liv.

Du kan under en period behöva övertyga ditt eget sam-
vete att du nu hör till Jesus och är förlåten, eftersom
Bibeln säger det, och Anden som tagit plats i oss
vittnar om det i vårt inre. 

Jesus har utplånat all vår synd i sin egen kropp på korset,
där fick den sitt straff, och det är den erfarenheten som
blir din när du börjar tro på honom.

De fel du som troende fortfarande gör dagligen, ber du
snabbt om förlåtelse för - och vandrar vidare med Gud i
glädje och frid och blir allt starkare i din tros-vandring!


Be frälsningsbönen nu!

Be den här bönen när du bestämt dig för att du vill tillhöra
Jesus:
  • Jesus, jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda.
  • Tack att du dog på korset för min synd.
  • Jag ber om förlåtelse för synder jag begått. 
  • Jag tar emot dig nu som min Herre och frälsare.
  • Tack för din förlåtelse.
  • Tack att jag är räddad, och nu är barn till Gud!
  • Amen.
Välkommen till Jesus, välkommen till Gud! Du har tagit
ditt viktigaste och bästa beslut i livet!

/Björn Hellman

Sunday, March 17, 2019

Matthew 6:33 for Nations

The most important issue for
a nation is to stand up for, and
bless, Israel.

It will give the same type of
outcome that the following
bible scripture promises us on
a personal level;

Matthew´s gospel 6:31-33
"So do not worry, saying;
‘What shall we eat?’ or
‘What shall we drink?’
or ‘What shall we wear?’ 

For the pagans run after all
these things, and your
heavenly Father knows
that you need them. 

But seek first his kingdom
and his righteousness, and
all these things will be
given to you as well.."

Conclusion:
If we in Sweden bless Israel,
then we will be blessed from
above, and we will have what
we need for our elders, our
children, schooling, nursery,
medical care etc etc.

The most important election
promise a political party can
give is a promise that it will
bless Israel. But not everyone
understand the importance.

Björn Hellman

Saturday, March 16, 2019

Solomon´s vise Judgment

The following word is an amazing story from the
Old Testament (Tanakh). It is a true story. God´s
word though is prophetic, and I believe there are
layers even in this story. 

I can see a story where political blocks struggle
regarding who should rightly be in charge, and the
answer is - the group, or the leader, that has the
true concern for the nation and the people´s
well-being.

Please observe I used an old English bible trans-
lation, "The Kings James version", which I happen
to like.

King Solomon in this story was the son of David,
who is best known to us for the killing of the giant
Goliath while David was still a young teenage
shepherd.

Solomon was considered the wisest man on Earth,
and kings and queens came from far distance to
visit and see if the rumors were true.


1 Book of Kings 3:16-28


Then came there two women, that were harlots,
unto the king, and stood before him.

And the one woman said, O my lord, I and this
woman dwell in one house; and I was delivered of
a child with her in the house. And it came to pass
the third day after that I was delivered, that this
woman was delivered also: and we were together;
there was no stranger with us in the house, save
we two in the house.

And this woman's child died in the night; because
she overlaid it. And she arose at midnight, and took
my son from beside me, while thine handmaid slept,
and laid it in her bosom, and laid her dead child in
my bosom. And when I rose in the morning to give
my child suck, behold, it was dead:

But when I had considered it in the morning, be-
hold, it was not my son, which I did bear. And the
other woman said, Nay; but the living is my son,
and the dead is thy son. And this said, No; but the
dead is thy son, and the living is my son. Thus they
spake before the king.

Then said the king, The one saith, This is my son
that liveth, and thy son is the dead: and the other
saith, Nay; but thy son is the dead, and my son is
the living. And the king said, Bring me a sword. And
they brought a sword before the king.

And the king said, Divide the living child in two, and
give half to the one, and half to the other. Then
spake the woman whose the living child was unto
the king, for her bowels yearned upon her son, and
she said, O my lord, give her the living child, and in
no wise slay it.

But the other said, Let it be neither mine nor thine,
but divide it. Then the king answered and said, Give
her the living child, and in no wise slay it: she is the
mother thereof.

And all Israel heard of the judgment which the king
had judged; and they feared the king: for they saw
that the wisdom of God was in him, to do judgment.
/Björn Hellman