Tuesday, April 30, 2019

Min Kyrka tror inte att jag kommer

"My Church don´t Believe that I´m coming.."

Den 17 Juli 2015 blev polisofficer Marty Breeden sjuk.
Han undersöktes, fick åka hem sjukskriven några veckor,
men blev sämre. Kom till lasarettet med puls 200 och
hjärtbesvär och andningsstopp som ledde till döden. 
Omedelbart när han dog gick han genom en tunnel.

Han berättar:
Det var förunderligt, jag kan ej beskriva det, det finns
inget att jämföra det med. När jag kom ut ur denna
tunnel hörde jag omedelbart Herrens röst. Det var
obestridligt och otvetydigt: Jag visste att det var Herrens
röst. Han sade något som jag inte väntat, Han sade:
"Min kyrka tror verkligen Inte att Jag kommer tillbaka
snart!" Sedan sade Han det igen: "Min kyrka tror
verkligen INTE att Jag kommer tillbaka snart!"

Jag stod där i häpen tystnad och lyssnade till Honom. Han
sade det igen en 3:e gång med mer styrka och känsla,
Han sade: "Min kyrka tror verkligen INTE att Jag kommer
tillbaka snart!" Vid den stunden var jag likt ett barn i
skolan. Jag började vifta med min hand som när vi
försöker att få lärarens uppmärksamhet. Jag försökte att
få Herrens mening och sade: "Herre, Herre, Jo vi tror du
kommer tillbaka snart! Vi sjunger om det, vi predikar om
det, vi undervisar om det, vi ser program om det. Herre
vi tror Du kommer tillbaka snart!"

Det var då Han sade: "Min kyrka tror verkligen Ej att Jag
kommer tillbaka snart!" "FÖR OM DE GJORDE DET SKULLE
DE EJ LEVA SOM DE GÖR!" Sedan sade Han något där
rösten och tonen av Hans röst ändrades. Mycket kärleks-
fullt pekade Han sitt finger mot mig och sade på ett mycket
fast sätt: "Jag kommer tillbaka Snart, och min kyrka är Ej
redo!"

Han sade: "Gå tillbaka och säg det du hört och vet att ditt
budskap skall Ej mottagas!" Vid den stunden kom jag till-
baka till kroppen. Jag hade ingen uppfattning vid den tiden
hur betydelsefullt det sista Han sade var. Det 1:a året sade
jag inte detta offentligt. Men jag kände att jag skulle gå till
pastorer, och delade detta med ca: 50 pastorer privat.

Som Herren sade att: "Budskapet Ej skulle bliva mottaget
angående Hans ankomst" det var exakt vad som hände.
Det var bara en handikappad pastor i en liten skogsbygd
kyrka i Virginia som inbjöd mig att komma och predika för
ca: 12 stycken. Och Herren rörde sig starkt och berörde
hjärtan denna morgon. 
***

Tror att denna beskrivning stämmer väl in på Kristi för-
samling även i Sverige. Vi pratar knappt om det, utom när
vi diskuterar om han ska komma tillbaka eller ej. Vi kan hur
som helst sjunga, predika om det, undervisa om det. Men
är inte våra hjärtan berörda och vår ytliga livsstil förändrad,
då är vi ändå inte Redo! Vi är inte brudklädda och är inte i
ivrig förväntan att möta vår brudgum, vilket vore naturligt.

Polisofficeren fick vid ett annat tillfälle se siffrorna 2 13, och
frågade Herren om dess betydelse. Han sade: läs Titus 2:13. 
"Medan vi väntar på vårt Saliga hopps fullbordan och på den
store Gudens och vår frälsares, Kristi Jesu, härlighets
Uppenbarelse. "

Undervisningen om uppryckandet av församlingen är väl
underbyggd. Man kan man läsa om den främst i Jesu egna
ord om ändens tid i Matt 24, i båda Tessalonikerbreven
samt i 1 Kor 15.

Jesus undervisar om 10 jungfrur, där 5st (50%) var ovisa och
inte hade förberett sig. Han undervisar också om att två
människor ska ligga i samma säng, en ska bli upptagen. Två
ska arbeta på fältet, en ska bli upptagen. Av detta förstår
vi att det skär rakt igenom nära relationer och att det sker
över hela världen samtidigt - några sover, några arbetar.Sunday, April 28, 2019

The most dangerous place

If the unborn child is a unique human being
from the conception (it is), then the most
dangerous place to be at on the earth today
is the mothers womb.

In Sweden more than 30.000 unborn are
aborted every year.

In the US more than 1.000.000 unborn are
aborted every year.

Two countries which many people refer to
as being Christian nations.

An unborn child has its own unique DNA,
its own heart beating, its own blood-system.
The unborn child is not more a part of the
womans body than the woman is part of the
childs body.

What happens in the womb is that the baby
is protected and feeded by the mother, but
that continues also after the birth.

Why should an innocent child suffer and die
because of mistakes done by adults.

Parents, don´t kill your child.


Thursday, April 25, 2019

Jesus är jude

Jesus säger att räddningen kommer från judarna. 

Världens frälsare Jesus Kristus kom från det judiska
folket. 

Johannes Evangelium 4:22
"Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner,
eftersom räddningen kommer från judarna." 

Har du tänkt på att Jesus är en jude? Han är ingen
europé, ingen amerikan och absolut ingen svensk. 


Föddes till jude 

Jesus blev född till en jude i ett judiskt sammanhang
för 2000 år sedan i det nuvarande Israel. 

Då frälsningen kommer från judarna, är det inte så
konstigt att Satan hatar det judiska folket och vill ut-
plåna det.

Judarna är en oerhört viktig del i Guds frälsningsplan
för världen. 

Matteus Evangelium 1:21
"Hon skall föda en son, och du ska ge honom
namnet Jesus, för han ska rädda sitt folk från deras
synder." 

Jesus utgöt vid 33 års ålder sitt blod och dog på ett
kors för alla människor.


Dog för judar och hedningar 

Jesus dog för sitt eget folk - judarna, för att rädda dem
från deras synder.

Men han dog också för alla hedningar, för att också 
rädda dem från deras synder.

Är du inte en jude, då är du en hedning; och Jesus
dog också för dig. 

Gud uppväckte sedan Jesus från de döda, efter att
han hade varit död i tre dagar.

Jesus sitter idag på Faderns högra sida i himlen. Där-
ifrån skall han komma tillbaka som en - jude. 


Den siste juden 

Många judar återvänder i dag till sitt hemland Israel.

Detta är det profeterat om i Bibeln; att de ska åter-
vända till sitt land Israel i den sista tiden. 

En dag skall den allra siste juden komma tillbaka till
sitt land Israel.

Den juden är Jesus Kristus, Guds Son! 

Jag älskar juden Jesus. Han dog på korset av kärlek
till mig, för att rädda mig, och han dog också för sitt 
folk judarna. 

Denne Jesus Kristus från Nasaret.


Monday, April 22, 2019

Tror, det gör man i världen

Det sägs ibland lite spydigt utanför
kyrkväggarna, att; "Tror det gör man
i kyrkan". Som att tron är lite
suspekt i förhållande till det lite
högre värderade "vetandet".

Men faktum är att "i kyrkan", så vet
man. Jag skulle aldrig vara kristen
om jag inte var helt övertygad om
Bibelns Guds existens, och om vad
Jesus gjort för mig på korset - och
att han är med mig ständigt.

Ett ord från Paulus brev till
Hebréerna:

Heb. 12:2
Men tron är en fast förvissning om
det man hoppas, en övertygelse om
saker man inte ser.

Den troende är lika övertygad om
de saker han/hon inte ser, som om de
saker som ögonen ser.

Det beror på att när man ödmjukar
sig under Gud och inser behovet av
honom och Jesu verk på korset - så
blir man gjord levande inombords,
och Gud flyttar in i oss genom
personen Den Helige Ande.

Genom att man blir levande i sin
ande - som tidigare var död - så väcks
ett slags ytterligare sinne --> ett sinne
som uppfattar Guds dimension, sådant
som de kroppsliga sinnena inte kan.

Det är så vi alltid var tänkta att leva.
Att inte vara levandegjord i sin ande är
som att gå omkring utan hud på
kroppen - och skryta med att man
redan har allt det man behöver.

Självklart finns tvivel med som en
ingrediens i troslivet. Det beror på att
när man blir troende så uppstår en
strid mellan sinnena;

mellan de sinnen som är vana att se,
höra, känna, smaka, lukta för bli över-
tygade, och den nya inre människan
som är fullt nöjd med sin umgängelse
med Gud bortom de kroppsliga
sinnena!

Faktum är att ibland blir det så mörkt
omkring oss och i vårt liv att vi frestas
väldigt svårt i vår tro. Det ska vi inte
förringa, att så kan bli. Men det ändrar
inte på sanningarna om Gud och tron.

Guds värld är lika verklig som denna,
den är också synlig, mycket verklig
och mycket underbar - vilket vi fullt
ut får erfara när vi tills slut når dit.

Dock - redan under detta liv får vi
genom tron uppleva mäktiga erfaren-
heter och upplevelser med Gud - som
stärker oss ytterligare i den övertygelse
vi redan har.

Skynda dig till Jesus. Ta emot honom
som din räddare; han dog på korset i
ditt ställe, för din synd. Du får för-
låtelse och Gud blir din Far och du får
"en källa av levande vatten inom dig",
vatten som lever, och som aldrig sinar.

Björn Hellman 

Sunday, April 21, 2019

Fullkomlighet genom uppryckandet

Är du en kristen som självklart tror på ett liv
efter detta, att det finns en uppståndelse från
de döda?

Då måste du också kunna tro på den händelse
som bibeln omnämner - uppryckandet av den
kristna församlingen.

Bibeln talar om att ändtidens kristna församling
kommer att "ryckas upp på skyar" och möta
Herren Jesus. Det kommer att ske samtidigt
som alla som dittills, genom århundradena, dött
i tro på Kristus uppstår.

Alla som nu tror eller har trott och dött - ska
alltså samtidigt ryckas upp på skyar Herren till
mötes;


1 Thess 4:13-18
Vi vill inte lämna er, käre bröder, i okunnighet
om hur det förhåller sig med dem som har av-
somnat, för att ni inte ska sörja som de andra,
de som inte har något hopp.

För lika säkert som Jesus, som vi tror, har
dött och har uppstått, lika säkert ska också
Gud genom Jesus föra dem som är av-
somnade fram jämte honom.

Som ett ord från Herren säger vi er nämligen
detta, att vi som lever och lämnas kvar till
Herrens tillkommelse inte alls ska komma
före dem som är avsomnade.

För Herren ska själv stiga ner från himlen,
och ett maktbud ska ljuda, en överängels
röst och en Guds basun. Och först ska de i
Kristus döda uppstå; sen ska vi som då
ännu lever och har lämnats kvar bli jämte
dem bortryckta på skyar upp i luften,
Herren till mötes; och så ska vi alltid få vara
hos Herren.

trösta nu varandra med dessa ord.

 


1 Kor 15:16-23, 50-54
Ja, om döda inte uppstår, så har inte heller
Kristus uppstått. Men om Kristus inte har
uppstått, så är er tro förgäves; ni är då
ännu kvar i era synder. Då har ju också de
gått förlorade, som har avsomnat i Kristus.

Om vi i det här livet har i Kristus haft vårt
hopp, och därav inget blir, då är vi de
mest ömkansvärda av alla människor.
Men nu har Kristus uppstått från de döda, 
som den förste av de avsomnade.

För eftersom döden kom genom en män-
niska, så kom också genom en människa
de dödas uppståndelse. Och så som i
Adam alla dör, så ska också i Kristus alla
göras levande. Men var och en i sin
ordning: Kristus som den förste, därefter,
vid Kristi tillkommelse, de som hör
honom till.

Mina bröder, vad jag nu vill säga är detta,
att kött och blod inte kan ärva Guds rike;
inte heller får förgängligheten oförgäng-
ligheten till arvedel. Se, jag säger er en
hemlighet: Vi ska inte alla avsomna, men
alla ska vi bli förvandlade, och det i ett nu,
i ett ögonblick, vid den sista basunens ljud.

För basunen ska ljuda, och de döda ska
uppstå till oförgänglighet, och då ska vi
(som ännu lever) bli förvandlade. För det
här förgängliga måste iklä sig oförgänglig-
het, och det här dödliga iklä sig odödlighet.

Men när detta förgängliga har iklätt sig o-
förgänglighet, och detta dödliga har iklätt
sig odödlighet, då ska det ord fullbordas,
som står skrivet: ”Döden är uppslukad
och seger vunnen.”

Innan de i Kristus redan avlidna här får upp-
leva sin fulla uppståndelse, d v s även till
kroppen, så har de befunnit sig i en period av
väntan på en plats i Bibeln kallad Paradiset.

Det är Paradiset vi refererar till, när vi menar
att när vi dör på jorden så kommer vi direkt till
himlen.

I Paradiset är man alltså ännu utan uppstånd-
elsekropp. Uppståndelsen i kroppen för de
som dött i Kristus sker nämligen vid församling-
ens uppryckande, i enlighet med de bibelord vi
läste ovan.

De som vid tiden för detta uppryckande lever
kvar på jorden, i tron på Kristus, förvandlas då
till sina kroppar i ett enda ögonblick, och får
sina uppståndelsekroppar.

Bibelorden ovan säger att om vi inte tror på
uppståndelsen från de döda för de som dött i
tron på Kristus - så är vår tro förgäves. Det
håller väl varje kristen med om.

Men - detsamma måste då gälla om vi inte tror
uppryckandet av den församling som fort-
farande lever kvar på jorden i tron i ändens tid.

Både uppståndelsen från de döda och upp-
ryckandet av ändtidens församling sker ju sam-
tidigt, enligt Bibelns tydliga undervisning.

Av någon anledning är undervisningen om
uppryckandet av församlingen kontroversiellt
inom kristenheten.

Det är oförståeligt eftersom den är väl under-
byggd i skriften, men det beror troligtvis på
otro - att något så extraordinärt skulle kunna
hända.

Gud lät Kristus uppstå och bli ett huvud för för-
samlingen, och detta huvud lyftes sen upp på
"skyar" inför lärjungarnas ögon, vi läser det i
Apostlagärningarnas första kapitel.

Det gör det logiskt att Gud ämnar göra samma
sak med den kropp, församlingen, som Kristus
blev huvud för.

/Björn Hellman


Friday, April 19, 2019

God´s sovereign favour

Throughout modern history the
Jewish people and the Israeli
state has gained territory during
times where it looked the very,
very darkest - when enemies
actually tried to eradicate them
from the face of the earth.

Satan found a man of his heart,
and through that man he tried to
erase the Jewish people - known
as the Holocaust.

But - only a few years later, on
May 14 1948, Jews declared the
birth of the modern state of
Israel - a miracle and a mighty
fulfillment of Biblical prophesy:

Isaiah 66:8
Who hath heard such a thing,
who hath seen such things,
shall a nation be born at once?

For as soon as Sion travailed,
she brought forth her children.

Hitler consecrated his life to the
desctruction of the Jews. He is
in Hell today. But the Jewish
state it came to life again, after
2000 years !

The UN divison plan of the so
called palestine mandate had
offered land for both an israeli
area and an arab area. But the
arabs refused the deal, they did
not want any jews at all in the
area.

The  Jews were longing for a
land where they could finally
be safe, so this dead-lock
resulted in that the Jews ex-
claimed their state.

The day after, hell broke lose
when the entire arab world
attacked the new born state,
which had not yet been able to
build up anything like an army
and were not armoured less
than light armour.

Miracolously though, the Jews
were able to not just withstand,
but to conquer the attackers.
Eventually they were also able
to proclaim West Jerusalem as
their capital city.

In 1967 Israel fought a defence
war (one of many) against
many arab nations. It has be-
come known as the six-days
war due to its very short
duration.

In this war the outspoken goal
from the arabs was to cast the
Jews into the sea. But Israel
miraculously fought back the
arab armies.

During this defence war, Israel
managed to occupy very de-
fence-strategic areas like the;
- Golan heights (from Syria)
- The West bank (from Jordan)
- The Sinai peninsula (Egypt)
- The Gaza strip (Egypt)
- Eastern Jerusalem (Jordan)

International law is very clear
and give rights to a defending
nation to keep such "occupied"
territory. Israel anyhow chose
to eventually give back the
Sinai peninsula to Egypt and
they also signed a peace treaty
together.

The other strategically import-
ant areas wer kept by Israel,
also in light that they were
technically still in war with the
other countries.

Most important: the hostility
from the arab neighbors once
again lead to success for Israel -
they managed to get hold of
all of Jersualem, now even the
eastern, very ancient, part - the
real Zion.

By the way - bear in mind that
Jerusalem were never in its
3000-year history the capital of
any other people than the Jews.

The above is what has been
quarreling about since then.
The arabs have refused to sign
peace treatys, and on their own
languages at home they regular-
ly talk about erasing Israel and
throw the Jews into the sea.

The arabs has long ago lost any
moral rights to any of the dis-
puted areas. And I think this is
God´s point; Israel has gained
territory at times when others
tried to kill them all. But he let
them come out of their hardship,
with even more than before.

This is so perfectly in line with
what we read in the bible on
how God gave favor to ancient
Israel during times of unrightious
attacks from enemies.

Actually, when Israel was first
created, the people were not
allowed to come to possession of
the country until the people
that were currently living there
had filled their cups of sin.

Therefore, when we see so
clearly how God is restoring his
people - in the time length for the
benefit of the World - we should
all be meek before God. God
expects us to be humble before
the people that our countries
almost erased from the earth.
And be humble before his plans
with this people he calls his own.

The latest we have seen now, is
the Trump administration´s
acknowledgement of Jerusalem
as Israels capital city.

America was in one way born in
1492; when the secret Jew C.
Columbus discovered a new
continent. This was the same
year the Spanish inquisition
sparkled - America as a nation
clearly has its legitimacy in being
a haven for prosecuted, the Jews
in particular.

It is so interesting that the Trump
announcement came only weeks
after the palestinian leader Abbas
(who never wanted any peace) had
made an uproar against "the peace
spirit" in ongoing negotiations, by
seeking prosecution against Israeli
prime minister Bibi Netanyahu..
.....................

Very important to know in this
conflict is that the so called pale-
stinians never had a country of
their own. Actually 70-80% of the
people are Jordanians to their
origin and many carry Jordanian
passports. But some of them lived in
the areas which Israel conquered
during the six-day defence war.

To name the area "Palestine" is also
very misleading. This was never the
name. It was the Romans who
during ancient time wanted to mis-
credit the Jews - by naming the
land after the Jews arch-enemy,
Philistine, the land from which
the giant Goliath origined. He who
got a stone in his forehead from a
sling in a very young David´s hand.

Also good to know is that Israel
geographically represents only
2 squares of a total of approx.
1700 squares on an A4 paper.
The almost 1700 squares left are
then arab/ muslim territories.
Why is there such a fight around
these 2 squares? If we had eyes to
look into the spirit realm, I think
we would understand better.

Björn Hellman


Nationer, folk och reformation


Matt 28:19 Jesus befaller:

"Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar"

Jesus understryker här "folk" - inte individ, även
om vi vet att frälsningen är personlig. Vi vet att
Jesus grät över sitt folk judarna och över sin stad
Jerusalem. Han var berörd av sin nations öde.


1 Mos 11:1-9 talar om att:

"..hela jorden hade ett språk och talade på ett
sätt.. de sa: ”Kom, låt oss bygga en stad åt oss
och ett torn vars spets räcker upp i himlen,
och så göra oss ett namn; vi kunde annars bli
kringspridda över hela jorden.”

Då steg HERREN ner för att se staden och
tornet.. och HERREN sa: ”Se, de är ett enda
folk och har alla ett språk.. härefter ska inget
bli dem omöjligt.. låt oss stiga ner och för-
bistra deras språk, så att den ene inte förstår
den andres språk.

Och så spridde HERREN dem därifrån ut
över hela jorden, så att de fick upphöra att
bygga på staden." 

Detta globala tilltag i mänsklighetens vagga till-
talade alltså inte alls Gud. Han valde att förbistra
språket, han spred också ut människorna över
jorden.


I Apg 17:26-27 plockar aposteln Paulus upp
denna tråd och undervisar atenarna att:

"..han har skapat människosläktets alla folk,
alla från en enda stamfader, till att bosätta sig
utöver hela jorden;

och han har fastställt för dem bestämda tider
och utstakat de gränser inom vilka de skola
bo - detta för att de skola söka Gud,

Gud skapade alltså nationerna, de som fanns
och de som nu finns. Gud vill nationer, det var
hans plan.

Gud vill inte en globalism, där man istället för
att välja Kristus söker skapa en falsk, gränslös,
gemensam kompromiss mellan alla religioner.

Ju mer en nation och ett folk görs till lärjungar, ju
mer förändras "folksjälen" i nationen, och med
det kommer lagstiftning, utbildningsväsende och
mycket annat i samhället att påverkas; en sam-
hällsreformation kommer mer och mer till stånd.

Detta sker naturligtvis genom att enskilda in-
divider tar emot Kristus i sina liv. Men, en allt
starkare församling i en nation kommer att ha
just denna starka reformatoriska påverkan om den
förstår sitt inflytande och är beredd att utöva det.

En stark reformatorisk påverkan kan utövas även
om fortfarande en majoritet i nationen inte skulle
vara pånyttfödda troende.

Ofta förekommande debatter inom kristenheten
idag rör frågor kring nationalism och hur mycket
kristen tro är tänkt eller får att påverka samhället.

Gud har ju skapat nationerna. Gud vill därför att
hans rike ska manifesteras så mycket som möjligt.
"Tillkomme ditt rike, ske din vilja.. på jorden,..",
så har vi ju blivit lärda att be.

I det tusenårsrike som enligt bibeln ska inträda
efter denna tidsålder, så sitter Jesus som Kungars
Kung i staden Jerusalem i sitt land Israel. Jesus är
jude. Folken ska då en gång per år vara represen-
terade under en tillbedjanshögtid i Jerusalem.

Folken och folkslagen finns alltså fortfarande
kvar - eftersom de är skapade av Gud, och är
hans vilja.


Wednesday, April 17, 2019

Kan man se Gud - är Gud osynlig?

Det har hänt någon gång att jag kommit i
samtal med någon kristen som hävdat att
Gud är ett osynligt väsen; vi kommer aldrig
att kunna se honom, ens i himlen. Han är
på sin höjd någon slags "dimma".

Är det en viktig fråga hur Gud ser ut, eller
om vi någonsin kommer att se honom?

För mig är det viktigt. Jag har kontakt med
honom redan nu, men jag längtar efter att
en dag få se min Fader i himlen.

Om man utläser bibelordet alltför lättvindigt
eller med färgade glasögon, så kan man
tänka att en del bibelord ger belägg för att
Gud är ett osynligt väsen. Några exempel:

Kol 1:15 om Kristus
..i honom som är den osynlige Gudens avbild och
förstfödd före allt skapat.

Joh 4:24
Gud är ande, och de som tillbedja måste tillbedja
i ande och sanning.”

Detta tillsammans med att den helige Ande
finns ibland oss som en person men osynlig
- skulle kanske kunna styrka tesen om en
helt osynlig Gud.

Men - det finns mycket annat i bibeln som
blir svårt att plocka bort och som tydligt
motsäger detta.

När Moses går upp på berget för att hämta
budorden så samtalar han med Gud;

2 Mos 33:20
Ytterligare sade han: ”Mitt ansikte kan du dock
inte få se, för ingen människa kan se mig och
leva.”

Bibelordet antyder att Gud har ett ansikte.
Det antyder också att det går att se Gud -
men att ingen människa på jorden "kan
se mig och leva".

I Uppenbarelsebokens beskrivning av
himlen framgår att Gud har en tron. Varför
ska han sitta på en tron, om han inte har
en kropp, verkar onödigt. Dessutom står
att Guds tjänare ska se hans ansikte:

Upp 22:3
Och ingen förbannelse ska vara mer. Och Guds
och Lammets tron ska stå där inne, och hans
tjänare ska tjäna honom och ska se hans ansikte.

I Daniels bok finns ett mycket intressant
avsnitt där Daniel i en framtidssyn får se
Jesus komma inför Fadern i himlen efter
att han blivit uppryckt på en sky efter sin
uppståndelse (som Apg. beskriver det):

Dan 7:9,13
Sedan jag ännu såg härpå, blev troner framsatta,
och en som var gammal satte sig ned. Hans kläd-
nad var snövit, och håret på hans huvud var som
ren ull;...

Sen fick jag, i min syn om natten, se hur en som
liknade en människoson kom med himlens skyar;
och han nalkades den gamle och fördes fram inför
honom.

Här berättas bl a att Guds hår var vitt som
ren ull och att han var gammal och satte sig
ned på en tron.

Bibeln säger att vi har blivit skapade till
Guds avbild;

1 Mos 1:26
Och Gud sa: ”Låt oss göra människor till vår av-
bild, till att vara oss lika

Faktum är att i lustgården då dagen började
svalkas, brukade Gud hälsa på Adam och
Eva och då hörde de honom komma gående.

Och som de flesta vet så gömde de sig en
gång för Gud när de hörde honom komma;

1 Mos 3:8
Och de hörde HERREN Gud vandra i lustgården,
när dagen började svalkas; då gömde sig man-
nen med sin hustru för HERREN Guds ansikte
bland träden i lustgården.

På samma sätt som Adam och Eva kunde
umgås med Gud på ett fysiskt sätt, så kom-
mer vi kunna umgås i fysisk närhet med
Fadern i Guds paradis.

Gud skapade en fysisk värld helt enkelt där-
för att han själv har en kropp. Han skapade
människan lik sig själv.

Han blev glad när han såg det han skapat.
Kroppsligen umgicks han med människan
fram till dess Adam och Eva föll i synd och
fördrevs ur lustgården.

Jag tänker även på berättelsen om den för-
lorade sonen;

Luk 15:20-24
Så stod han upp och gick till sin fader. Och medan
han ännu var långt borta, fick hans fader se
honom och ömkade sig över honom och skyndade
emot honom och föll honom om halsen och
kysste honom innerligt.

Men sonen sa till honom: ’Fader, jag har syndat
mot himlen och inför dig; jag är inte mer värd att
kallas din son.’

Då sa fadern till sina tjänare ’Skynda er att ta fram
den yppersta klädnaden och klä honom i den, och
sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter.

Och hämta den gödda kalven och slakta den, så
vill vi äta och göra oss glada. För denne min son
var död, men har fått liv igen; han var förlorad
men är återfunnen.’ Och de började göra sig
glada. 

Har vi fått ögonsalva av Herren så vet vi att
denna berättelse också talar om hans för-
lorade söner och döttrar, "Adam och Eva"
som kommit på avvägar.

På samma sätt vill Gud möta oss. Här på
jorden genom den osynlige helige Ande,
men i himlen står det ska Fadern avtorka
mångas tårar. I det är jag säker inryms
även en riktig fysisk bamsekram.

Jag tror vi har att vänta oss en underbar
närhet till Gud Fadern! Jag tror hela himlen
är långt mer verklig och fysisk än den här
världen vi lever i nu. Jag tror allt är maxat
i himlen!

Tanken att den högsta intelligensen och den
största kärleken är något osynligt och inte
har någon form eller förmår visa upp ett
fysiskt väsen, men samtidigt har skapat allt
vacker och hänförande - är helt enkelt
barnslig och orealistisk, och därför, helt
naturligt, även obiblisk.

Björn Hellman