Sunday, April 15, 2018

Ruts bok i Bibeln - Ruts val

Länk till Ruts Bok på Bibeln.se: 
http://www.bibeln.se/las/1917/rut#q=Rut+1%3A1-4%3A22

Bakgrund

Ruts bok i Gamla Testamentet i bibeln handlar om en kvinna, Noomi, som bor med sin man och sina två söner i Israel. Under en tid kommer svår hungersnöd över landet och hela familjen flyttar till Moabs land öster om Döda havet, i nuvarande Jordanien.

Efter en tid dör Elimelek, Noomis man. Noomi lever kvar i Moab med sina två söner Kiljon och Mahelon. Sönerna skaffar sig moabitiska fruar, Orpa och Rut. Efter ytterligare en tid dör även Noomis två söner.


Noomi vill vända åter till Israel

Vid denna tid börjar Noomi planera för att vända åter till Israel. Hon har hört att läget nu är bättre i Israel, det är inte längre hungersnöd;

Rut 1:6
Då stod hon upp med sina sonhustrur för att vända tillbaka från Moabs land; för hon hade hört i Moabs land att HERREN hade sett till sitt folk och gett det bröd.

Men när de börjat vända åter tänker Noomi på sina sonhustrur och vill underlätta ett beslut för dem att stanna kvar i sitt land Moab. Det framgår längre ner i texten att Noomi känner skuld inför dem för de olyckor som drabbat Noomi och hennes sonhustrur;

Rut 1:8-9
Vänd om och gå hem igen, var och en till sin mor. HERREN bevise godhet mot er, så som ni har gjort mot de båda döda och mot mig. HERREN ge eder att ni må finna ro, var i sin mans hus.” Därefter kysste hon dem,..

Båda kvinnorna protesterar först, men Noomi står på sig i sitt resonemang;

Rut 1:10-13
..de brast ut i gråt och sa till henne: ”Nej, vi vill följa med dig tillbaka till ditt folk.” Men Noomi svarade: ”Vänd om, mina döttrar. Varför skulle ni gå med mig? Kan väl jag ännu en gång få söner i mitt liv, vilka kan bli män åt er? Vänd om, mina döttrar, och gå hem, för jag är nu för gammal att överlämna mig åt en man. Och om jag ändå kunde tänka: ’Jag har ännu hopp’, ja, om jag också redan i natt överlämnade mig åt en man och så verkligen födde söner, inte skulle ni därför vänta, tills de hade blivit fullvuxna, inte skulle ni därför stänga er inne och förbli utan män? Bort det, mina döttrar! Jag känner redan bedrövelse nog för er skull, eftersom HERRENS hand så har drabbat mig.”..


Ruts sonhustrur gör olika livsval

Ruts utläggning väcker många känslor. Båda Orpa och Rut faller i gråt. Orpa tar till slut avsked av Noomi. Men inom Rut finns en övertygelse som får henne att ta ett annat beslut. Hon argumenterar med en sådan övertygelse att Noomi slutar att försöka övertala henne;

Rut 1:14-18
Då brast de åter ut i gråt. Och Orpa kysste sin svärmor till avsked, men Rut höll sig fortfarande intill henne. Då sa hon: ”Se, din svägerska har vänt tillbaka till sitt folk och till sin gud; vänd också du tillbaka och följ din svägerska.” Men Rut svarade: ”Försök inte intala mig att överge dig och vända tillbaka ifrån dig. För dit du går vill jag också gå, och där du stannar vill jag också stanna. Ditt folk är mitt folk, och din Gud är min Gud. Där du dör vill jag också dö, och där vill jag bli begravd. HERREN straffa mig nu och framöver, om något annat än döden kommer att skilja mig från dig. Då hon (Noomi) nu såg att denna stod fast i sitt beslut att gå med henne, upphörde hon att tala om detta med henne.

Noomi går så tillbaka till sitt land tillsammans med Rut.


Rut möter Boas

Noomi har i Israel en manlig släkting på sin man Elimeleks sida, som heter Boas. Boas är välbärgad och han är ensamstående. Allt detta är Rut ovetande om, när hon av en händelse går ut på en av Boas åkrar för att plocka ax och Boas kommer förbi;

Rut 2:5-7
Och Boas frågade den bland tjänarna, som hade uppsikt över skördemännen: ”Vem tillhör den unga kvinnan där?” Tjänaren som hade uppsikt över skördemännen svarade och sade: ”Det är en moabitisk kvinna, den kvinna som med Noomi har kommit hit från Moabs land. Hon bad att hon skulle få plocka och hopsamla ax bland kärvarna, efter skördemännen;..

Boas tar kontakt med Rut och visar henne stor omsorg och inte så lite intresse. När Rut senare kommer hem till Noomi och berättar vad hon varit med om blir Noomi mycket uppmuntrad och berättar för Rut om vem Boas är, att han är en släkting till henne. Noomi lägger sen upp en plan för hur Rut ska hantera relationen med Boas;

Rut 3:1-5
Och hennes svärmor Noomi sa till henne: ”Min dotter, jag vill söka skaffa dig ro, för att det ska gå dig väl. Så lyssna: Boas, med vilkens tjänarinnor du har varit tillsammans, är ju vår frände. Och just i natt kastar han korn på sin tröskplats. Så tvätta dig nu och smörj dig och klä dig, och gå ner till tröskplatsen. Men gör så att mannen inte får se dig, förrän han har ätit och druckit. När han då lägger sig, så se efter var han lägger sig, och gå dit och lyft upp täcket vid hans fötter och lägg dig där; han ska då själv säga dig vad du bör göra.” Hon svarade: ”Allt vad du säger vill jag göra.”

Rut följer sin svärmors råd;

Rut 3:6-13
Och hon gick ned till tröskplatsen och gjorde precis som hennes svärmor hade sagt henne. För när Boas hade ätit och druckit, så att hans hjärta blev glatt, och sen han hade gått och lagt sig invid sädeshögen, kom hon oförmärkt och lyfte upp täcket vid hans fötter och la sig där. Vid midnattstiden blev mannen uppskrämd och böjde sig framåt och fick då se en kvinna ligga vid hans fötter. Och han sa: ”Vem är du?” Hon svarade: ”Jag är Rut, din tjänarinna. Bred ut din mantelflik över din tjänarinna, för du är min bördeman.” Då sade han: ”Välsignad vare du av HERREN, min dotter! Du har nu gett ett större bevis på din kärlek än förut, därigenom att du inte har sprungit efter unga män, vare sig fattiga eller rika. Så var nu inte rädd, min dotter; allt vad du säger ska jag göra dig. För allt folket i min stad vet att du är en rättskaffens kvinna. Nu är det visserligen sant att jag är din bördeman; men en annan bördeman finns, som är närmare än jag. Stanna nu kvar i natt; om han i morgon vill ta dig efter börderätt, gott, må han då göra det, så sant HERREN lever. Ligg nu kvar ända till morgonen.”


Boas börderätt

Boas vill ta till sig Rut som hustru, men det finns alltså ett regelverk kring detta som han inte kan kringgå; det finns en annan man som enligt börderätten står före i tur. Boas kallar på honom och 10 äldste i staden för att reda ut bördemansförhållandena;

Rut 4:5-6
Då sade Boas (till den bördeman som stod först i tur att välja): ”När du köper åkern av Noomis hand, då köper du den också av moabitiskan Rut, den dödes hustru, med skyldighet att uppväcka den dödes namn och fästa det vid hans arvedel. ”Bördemannen svarade: ”Då kan jag inte begagna mig av min börderätt, för jag skulle därmed fördärva min egen arvedel. Börda du åt dig vad jag skulle ha bördat, för jag kan icke göra det.”

Boas kan nu använda sig av sin turordning i börderätten och köpa det landstycke som tillhör Noomi och som varit fäst vid Noomis son Mahelons namn. Därvid "måste" han också ta till sig Rut, för att därmed uppväcka den döde Mahelons namn;

Rut 4:8-10
Så sade nu bördemannen till Boas: ”Köp du det”; och han drog därvid av sig sin sko (sedvänja). Då sade Boas till de äldste och till allt folket: ”Ni är i dag vittnen till att jag nu har köpt av Noomis hand allt vad som har tillhört Kiljon och Mahelon. Därjämte har jag också köpt moabitiskan Rut, Mahelons hustru, till hustru åt mig, för att uppväcka den dödes namn och fästa det vid hans arvedel, så att den dödes namn inte ska bli utrotat bland hans bröder eller ur porten till hans stad. Ni är i dag vittnen till detta.”  

Rut 4:13-15
Så tog då Boas Rut till sig, och hon blev hans hustru, och han gick in till henne; och HERREN gav henne livsfrukt, och hon födde en son. Då sade kvinnorna till Noomi: ”Lovad vare HERREN, som i dag har så gjort, att det inte fattas dig en bördeman som ska få ett namn i Israel! Han ska bli en tröstare för dig och en försörjare på din ålderdom; för din sonhustru, som har dig kär, har fött honom, hon som är mer för dig än sju söner.”  

Guds suveräna handlande

Berättelsen visar på Guds suveräna handlande, att han har allt i sin hand. Händelser som inte var i Guds plan, Noomis mans och söners död, får vara med att tjäna den levande Gudens syften. Berättelsen visar också på att Gud använde sig av en kvinna av hedniskt ursprung - som erkände sig till Noomis och Israels folk och Gud - för att möjliggöra Messias ankomst till jorden.

Vi vet att Jesus Kristus kom till jorden i rakt nedstigande led från David. Han kallas på flera ställen i bibeln också för Davids Son. Och ser man på Jesus släkttavla ända från Abraham, så visar den att David själv kom i rakt nedstigande led från Boas;

Matt 1:1-16
Detta är Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams sons, släkttavla.
Abraham födde Isak, Isak födde Jakob, Jakob födde Judas och hans bröder; Judas födde Fares och Sara med Tamar, Fares födde Esrom, Esrom födde Aram; Aram födde Aminadab, Aminadab födde Naasson, Naasson födde Salmon; Salmon födde Boes med Rakab, Boes födde Jobed med Rut, Jobed födde Jessai; Jessai födde David, konungen, David födde Salomo med Urias’ hustru; Salomo födde Roboam, Roboam födde Abia. Abia födde Asaf; Asaf födde Josafat, Josafat födde Joram, Joram födde Osias; Osias födde Joatam, Joatam födde Akas, Akas födde Esekias; Esekias födde Manasses, Manasses födde Amos, Amos födde Josias; Josias födde Jekonias och hans bröder, vid den tid då folket blev bortfört i fångenskap till Babylonien. Sedan folket hade blivit bortfört i fångenskap till Babylonien, födde Jekonias Salatiel, Salatiel födde Sorobabel; Sorobabel födde Abiud, Abiud födde Eljakim, Eljakim födde Asor; Asor födde Sadok, Sadok födde Akim, Akim födde Eliud; Eliud födde Eleasar, Eleasar födde Mattan, Mattan födde Jakob; Jakob födde Josef, Marias man, och av henne föddes Jesus, som kallas Kristus.  


Rut och Orpa, förebilder av hednaförsamlingens olika beslut

Det här säger oss att Ruts orubbliga beslut att "Noomis folk är mitt folk och Noomis Gud är min Gud" ledde till att Noomis släkt kunde "återuppväckas" genom att hennes släkting Boas, som var hustru- och barnlös, fick till hustru Rut som varit Noomis sonhustru. Genom detta uppväcktes Noomis son Mahelons namn. Och så förblev den släkttavla ur vilken Jesus senare skulle bringas till jorden intakt.

Kvinnan Rut är en profetisk förebild av den del av den hednakristna församlingen som bekänner sin tillhörighet med och sitt ursprung ur Israel, och Israels Gud. Kvinnan Orpa är en bild av den del av församlingen som väljer att inte stå med Noomis folk och Noomis Gud, utan som när det verkligen gäller vänder tillbaka till sitt folks gudar.

Jag skulle vilja uttrycka det som att en del av församlingen, förebildad i Rut, älskar Guds Ord, är lydig Gud, vandrar i biblisk tro och ställer sig i det profetiska skeende och flöde som verkar till att bringa Jesus Kristus åter till vår jord. Den andra delen av församlingen ödmjukar sig inte och frågar inte efter Guds vilja, utan tror sig själv om att kunna utläsa vad som är rätt och fel vad gäller Guds planer i  t ex mellanöstern konflikten och hans planer med judarna och Israel.

Kan man verkligen utläsa så mycket ur denna berättelse, är det inte att dra det lite för långt? Jag vill påminna om att det redan finns andra händelser likt denna i bibeln, som också blivit tydligt utförklarade. En av dem kan vi följa i en utläggning av Paulus, det är en berättelse som visar sig ha vital betydelse i förståelsen av frälsningsbudskapet och rättfärdiggörelsen. Det gäller Paulus undervisning om Abraham, Hagar och Sara. Gud uppenbarar genom Paulus undervisning att denna rent historiska berättelse även har en djupare innebörd. Båda kvinnorna motsvarar enligt Paulus var sitt förbund, där den ena kvinnans barn föds till träldom under lagen, medan den andra kvinnans barn föds in i löftesförbundet.

//Björn Hellman

No comments:

Post a Comment