Saturday, April 21, 2018

Fullkomlighet genom Uppryckandet

Är du en kristen som självklart tror på ett liv efter
detta, att det finns en uppståndelse från de döda?
Då måste du också kunna tro på den händelse
som bibeln omnämner - uppryckandet av den
kristna församlingen.

Bibeln talar om att ändtidens kristna församling
kommer att "ryckas upp på skyar" och möta
Herren Jesus. Det kommer att ske samtidigt som
alla som dittills, genom århundradena, dött i tro
på Kristus uppstår.

Alla som nu tror eller har trott och dött - ska alltså
samtidigt ryckas upp på skyar Herren till mötes;

1 Thess 4:13-18
Vi vill inte lämna er, käre bröder, i okunnighet
om hur det förhåller sig med dem som har av-
somnat, för att ni inte ska sörja som de andra,
de som inte har något hopp.

För lika säkert som Jesus, som vi tror, har
dött och har uppstått, lika säkert ska också
Gud genom Jesus föra dem som är av-
somnade fram jämte honom.

Som ett ord från Herren säger vi er nämligen
detta, att vi som lever och lämnas kvar till
Herrens tillkommelse inte alls ska komma
före dem som är avsomnade.

För Herren ska själv stiga ner från himlen,
och ett maktbud ska ljuda, en överängels
röst och en Guds basun. Och först ska de i
Kristus döda uppstå; sen ska vi som då
ännu lever och har lämnats kvar bli jämte
dem bortryckta på skyar upp i luften,
Herren till mötes; och så ska vi alltid få vara
hos Herren.

Så trösta nu varandra med dessa ord.

1 Kor 15:16-23, 50-54
Ja, om döda inte uppstår, så har inte heller
Kristus uppstått. Men om Kristus inte har
uppstått, så är er tro förgäves; ni är då
ännu kvar i era synder. Då har ju också de
gått förlorade, som har avsomnat i Kristus.

Om vi i det här livet har i Kristus haft vårt
hopp, och därav inget blir, då är vi de
mest ömkansvärda av alla människor.
Men nu har Kristus uppstått från de döda, 
som den förste av de avsomnade.

För eftersom döden kom genom en män-
niska, så kom också genom en människa
de dödas uppståndelse. Och så som i
Adam alla dör, så ska också i Kristus alla
göras levande. Men var och en i sin
ordning: Kristus som den förste, därefter,
vid Kristi tillkommelse, de som hör
honom till.

Mina bröder, vad jag nu vill säga är detta,
att kött och blod inte kan ärva Guds rike;
inte heller får förgängligheten oförgäng-
ligheten till arvedel. Se, jag säger er en
hemlighet: Vi ska inte alla avsomna, men
alla ska vi bli förvandlade, och det i ett nu,
i ett ögonblick, vid den sista basunens ljud.

För basunen ska ljuda, och de döda ska
uppstå till oförgänglighet, och då ska vi
(som ännu lever) bli förvandlade. För det
här förgängliga måste iklä sig oförgänglig-
het, och det här dödliga iklä sig odödlighet.

Men när detta förgängliga har iklätt sig o-
förgänglighet, och detta dödliga har iklätt
sig odödlighet, då ska det ord fullbordas,
som står skrivet: ”Döden är uppslukad
och seger vunnen.”

Innan de redan i Kristus avlidna här får uppleva
sin fulla uppståndelse, d v s även till kroppen, så
har de befunnit sig i en period av väntan på en
plats som i Bibeln kallas Paradiset. Det är
Paradiset vi refererar till, när vi menar att när vi
dör på jorden så kommer vi direkt till himlen.

I Paradiset är man alltså ännu utan uppstånd-
elsekropp. Uppståndelsen i kroppen för de som
dött i Kristus sker nämligen vid församlingens
uppryckande, i enlighet med de bibelord vi läste
ovan. De som vid tiden för detta uppryckande
lever kvar på jorden, och i tron på Kristus, för-
vandlas då till sina kroppar i ett enda ögonblick,
och får sina uppståndelsekroppar.

Bibelorden ovan säger att om vi inte tror på upp-
ståndelsen från de döda för de som dött i tron på
Kristus - så är vår tro förgäves. Det håller väl varje
kristen med om.

Men - detsamma måste då gälla om vi inte tror på
uppryckandet av den församling som fortfarande
lever kvar på jorden i tron i ändens tid. Både upp-
ståndelsen från de döda och uppryckandet av
ändtidens församling sker ju samtidigt, enligt
Bibelns klara undervisning.

Av någon anledning är undervisningen om upp-
ryckandet av församlingen kontroversiellt inom
kristenheten. Det är oförståeligt eftersom den är
så väl underbyggd i skriften, men beror troligtvis
på otro - att något så extraordinärt skulle kunna
hända.

Gud lät Kristus uppstå och bli ett huvud för för-
samlingen, och detta huvud lyftes sen upp på
"skyar" inför lärjungarnas ögon, vi läser det i
Apostlagärningarnas första kapitel. Det gör det
logiskt att Gud ämnar göra samma sak med den
kropp, församlingen, som Kristus blev huvud för.

/Björn Hellman

No comments:

Post a Comment