Monday, February 13, 2017

Uppryckandet av Församlingen


Guds Ords tillförlitlighet

Ibland sätts Guds eget Ord åt sidan för att det finns
olika uppfattningar i en fråga. Som ödmjuk kristen ska
man ha förståelse för de olika uppfattningarna, inse att
alla har rätt till sin uppfattning. Kanske det blir en av
de frågor församlingen är tyst i, för husfridens skull.

Jag själv känner en helig fruktan inför Guds Ord. Gud
har bara en uppfattning i varje lärofråga, sin egen, och
uttryckt i hand Ord, och han smörjer lärarens tjänst att
förmedla den. Läraren är en av de femfaldiga tjänste-
gåvorna i församlingen.

En lära som ifrågasätts mycket är bibelns undervisning

om uppryckandet av församlingen. Jag själv tror på
uppryckandet av församlingen, av den enkla anledningen
att bibeln ä mycket tydlig i ämnet.
 

Vad säger Gamla Testamentet?


Uppryckandet finns beskrivet även GT, i Jesaja bok. Jag
har roat mig med att jämföra en Jesaja text med texterna i
Tessalonikerbrevet;

Jes 26:19 ställt mot 1 Tess 4:16-17
Dina döda ska bli levande, mina dödas kroppar ska
uppstå / Och först ska de i Kristus döda uppstå

Vakna upp och jubla, ni som bor i stoftet, för din dagg är
ljusets dagg, och jorden ska ge igen de avsomnade. Kom
mitt folk och gå in i dina kamrar, stäng igen dörrarna efter
dig /¨sen ska vi som då ännu lever och har lämnats kvar
bli jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till
mötes
 
Göm dig ett litet ögonblick, till dess att vreden har gått
förbi. För se HERREN kommer ut ur sin boning för att
straffa jordens invånare för deras missgärning / För Gud
har inte bestämt oss till vrede utan till att vinna frälsning
genom vår Herre Jesus Kristus


Jesu undervisning om uppryckandet


Luk 17:27-34    Jesu egna ord
"Och som det skedde på Noas tid, så ska det också ske i
Människosonens dagar: människorna åt och drack, män
tog sig hustrur, och hustrur gavs åt män, ända till den
dag då Noa gick in i arken;  då kom floden och förgjorde
dem allasammans.

På samma sätt, som det skedde på Lots tid: människorna
åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde,
men på den dag då Lot gick ut från Sodom regnade eld
och svavel ned från himlen och förgjorde dem alla, alldeles
på samma sätt ska det ske den dag då Människosonen
uppenbaras.

Den som den dagen är på taket och har sitt bohag inne i
huset, han ska inte stiga ner för att hämta det; inte heller
ska den som är ute på marken vända tillbaka. Kom ihåg
Lots hustru. Den som står efter att vinna sitt liv, han ska
mista det; men den som mister det, han ska rädda det.
Jag säger er: Den natten ska två ligga i samma säng; den
ene ska bli upptagen, den andre ska lämnas kvar.

En ska bli upptagen, medan en annan som ligger i samma

säng skall lämnas kvar. När ska denna "upptagning" ske?
Jo, när "Noa går in arken" och "Lot går ut ur Sodom".

Jesus varnar i v32 och säger "Kom ihåg Lots hustru". Det
står på ett annat ställe i bibeln att Lots hustru blev en salt-
stod då hon vände sig om och såg tillbaka mot staden.


Det är en varning för att ha hjärtat kvar i Sodom även när vi
till det yttre kan se ut att ha lämnat världen och är "kyrkliga".

I Lots fall så kom änglarna till slut och drog ut Lot ur staden,
troligtvis p g a Abrahams förbön. När änglarna kom dit så
kom alla män i staden till Lots dörr och försökte tränga sig
in för att begå homosexuellt våld på Lots "manliga gäster".


Paulus undervisning om uppryckandet


1 Kor 15:51-52
Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla somna in,
men vi ska alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid
den sista basunens ljud. För basunen skall ljuda och de
döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas.

Paulus förmedlar en hemlighet som har med församlingen
att göra, och som han har fått genom en direkt uppenbarelse
från Herren.

Hemligheten som Paulus förmedlar, som aldrig tidigare har
varit uppenbarad eller känd, är att den sista församlings-
generationen inte kommer att dö. Den kommer istället att
bli förvandlad, och bli uppryckt till himlen tillsammans med
de döda i Kristus, vilka samtidigt uppstår för att möta Jesus. 

1 Tess 4:13-18
Vi vill inte lämna eder, kära bröder, i okunnighet om
hur det förhåller sig med dem som avsomnar, för att ni inte
ska sörja som de andra, de som inte har något hopp. För
lika säkert som Jesus, som vi tror, har dött och har uppstått,
lika säkert ska också Gud genom Jesus föra dem som är
avsomnade fram jämte honom.

Som ett ord från Herren säger vi er nämligen detta,
att vi som lever och lämnas kvar till Herrens tillkommelse
inte alls ska komma före dem som är avsomnade. För
Herren ska själv stiga ner från himlen, och ett maktbud
ska ljuda, en överängels röst och en Guds basun;

Och först ska de i Kristus döda uppståsen ska vi som
då ännu lever och har lämnats kvar bli jämte dem bort-
ryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes; och så ska
vi alltid få vara hos Herren. Så trösta nu varandra med
dessa ord.

Paulus säger: "vi vill inte lämna er i okunnighet" och "som ett
ord från Herren säger vi er" och "så trösta nu varandra med
dessa ord". Det betyder att det han säger här är mycket viktigt
och angeläget. Det är alltså inte läge att ifrågasätta det som sägs
här i bibeln.

v16 "Herren ska själv stiga ner från himlen". och v17 vi ska bli
"bortryckta på skyar upp i luften". Detta är i linje med vad som
sägs i Apg 1:9-11, där änglarna säger i v 11:

"
Ni galileiska män, varför står ni och ser mot himlen? Denne
Jesus, som har blivit upptagen från er till himlen, han ska
komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp
till himlen.” 

Hur blev Jesus upptagen? det framgår i v9 "När han hade sagt
detta, lyftes han inför deras ögon upp i höjden, och en sky tog
honom bort ur deras åsyn". På samma sätt, på en sky, ska
enligt 1 Tess. "Herren själv stiga ner från himlen", och vi ska
då bli "bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes".


Är församlingen kvar under vedermödan?


Ska församlingen, Jesu trolovade, vara kvar på jorden under
det som kallas för den stora vedermödan, efter det att personen
Antikrist har trätt fram på världsscenen?

1 Mos 19:22  Ängeln säger till Lot angående Sodoms
förstörelse: Men skynda att fly undan dit; för jag kan
inget göra, förrän du har kommit dit.”

Luk 21:25-28
Och tecken ska ske i solen och månen och i stjärnorna,

och på jorden ska ångest komma över folken, och de ska
stå rådlösa vid havets och vågornas dån, då nu människor
ger upp andan av förskräckelse och ängslan för det som
ska övergå världen; för himlens makter ska bäva.

Och då ska man få se ’Människosonen komma i en sky’,
med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske, då
må ni resa er upp och lyfta upp era huvuden, för då närmar
sig er förlossning.”

Här framgår att själva straffdomen mot Sodom inte kunde starta
starta förrän Lot lämnat staden. Det framgår också att när dom
ska komma över jorden, då ska vi lyfta upp våra huvuden! Vi
ska inte behöva kämpa med ängslan för att klara oss genom
hela den stora vedermödan och vad som är tiden för Guds dom.

Det kan vara så att vi är kvar på jorden under tid som kan vara
mycket svår - för vittnesbördets skull, för att människor ska
ställas inför evangelium, och för att de ska kunna komma till
tro. Men den tid som innebär Guds slutdom kommer vi inte
att vara kvar.

1 Tess 1:10
..,och till att vänta hans Son från himmelen, honom som
han har uppväckt från de döda, Jesus, som räddar oss
undan den kommande vredesdomen.

Tess 5:1-5
Vad åter angår tid och stund härför, så behövs det inte att
jag skriver om det till er, kära bröder. För ni vet själva
nogsamt att Herrens dag kommer som en tjuv om natten.
 
Bäst de säger: ”Allt står väl till, och ingen fara är på färde”,
då kommer plötsligt fördärv över dem, som födslovåndan
över en havande kvinna, och de ska med säkerhet inte
kunna fly undan. Men ni, kära bröder, ni lever inte i
mörker så att den dagen kan komma över er som en tjuv;
ni är ju alla ljusets barn och dagens barn. 

Den stora vedermödan beskrivs som ett fördärv som kommer
över världen, den beskrivs även som en kvinnas plötsliga
födslovärkar, något som man "med säkerhet inte kan fly
undan". Det här låter inte riktigt som en tid som Kristus vill
att hans trolovade ska drabbas av.

Paulus säger till Tessalonikerna att "det behövs inte att jag
skriver om det till er" och "ni vet nogsamt att Herrens dag

kommer som en tjuv om natten", och i nästa andetag ytterligare
att "den inte kan komma över dem som en tjuv", då de ju är
ljusets barn.

Det verkar för mig som att den första församlingen förstod
undervisningen om uppryckandet mycket tydligt. Den var inte
något invecklat utan något ganska okomplicerat att förstå. Är
den så enkel och självklar att vi missar den? 

2 Tess 2:1-12
I fråga om vår Herres, Jesu Kristi, tillkommelse, och hur vi

ska församlas till honom, ber vi er, käre bröder, att ni inte -
vare sig genom någon ”andeingivelse” eller på grund av
något ord eller något brev, som förmenas komma från oss -
så hastigt låter er bringas ur fattningen och förlora besin-
ningen, som om Herrens dag redan stod för dörren.

Låt ingen bedra eder på vad sätt det vara må. För först
måste avfallet ha skett och ”Laglöshetens människa”,
fördärvets man, ha trätt fram, vedersakaren, som upphäver
sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att
han tar sitt säte i Guds tempel och föreger sig vara Gud.

Kommer ni inte ihåg att jag sa er detta, medan jag ännu var
hos er? Och ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka,
så att han först när hans tid är inne kan träda fram. Redan
är ju laglöshetens hemlighet verksam; endast måste den
som ännu håller tillbaka först skaffas ur vägen.

Sen ska ”den Laglöse” träda fram, och honom ska då
Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra
genom sin tillkommelses uppenbarelse - honom som efter
Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraft-
gärningar och tecken och under och med orättfärdighetens
alla bedrägliga konster, för att bedra dem som går förlorade,
till straff därför att de inte gav kärleken till sanningen rum,
så att de kunde bliva räddade
 
Därför sänder också Gud över dem villfarelsens makt, så
att de sätter tro till lögnen, för att de ska bli dömda, alla
dessa som inte har satt tro till sanningen, utan funnit behag
i orättfärdigheten.

När det gäller begreppet Herrens dag som nämns i v2, så är det
ett begrepp som beskriver den sista tidens domshandlingar av
Gud, en vredens tid (Sef 1:15-18) i samband med Jesu andra
tillkommelse, då Jesus kommer fysiskt åter till jorden och sätter
sina fötter på Oljeberget (Sak 14:4).

Paulus ville inte att Korintierna skulle förlora besinningen som
om Herrens dag redan var på gång vid tiden för författandet av
detta brev. Först måste ett avfall ske och fördärvets man ha trätt
fram, det är Antikrist.

Intressant är att vår käre Herre Jesus ska döda människan
Antikrist med sin muns anda.


Bortryckanden i bibeln

I Gamla Testamentet beskrivs följande uppryckanden eller
bortryckanden:

1 Mos 5:24
Sedan Hanok så hade vandrat i gemenskap med Gud, såg

man honom inte mer, för Gud tog honom bort.

2 Kung 2:11
Under det att de nu gick och talade, syntes plötsligt en vagn

av eld, med hästar av eld, och skilde de båda från varandra;
och Elia for i stormvinden upp till himlen.

Hebr 7:1
Denne Melkisedek, som var konung i Salem och präst åt
Gud den Högste — han som gick Abraham till mötes,
..denne som står där utan fader, utan moder och utan
släktledning, utan början på sina dagar och utan slut på
sitt liv.

I Nya Testamentet finns följande händelser om uppryckande
eller uppväckande:

 Matt 27:52-53
..,och många avsomnade heligas kroppar stod upp. De gick
ut ur sina gravar och kom efter hans uppståndelse in i den

heliga staden och uppenbarade sig för många.

Apg 1:9  Guds uppryckande av Jesus

När han hade sagt detta, lyftes han (Jesus) inför deras
ögon upp i höjden, och en sky tog honom bort ur
deras åsyn.

Upp 12:5
Och hon födde ett gossebarn, som en gång ska styra alla
folk med järnspira. Men hennes barn blev uppryckt till Gud
och till hans tron.

Apg 8:39 Guds bortryckande av Filippus
Men när de hade stigit upp ur vattnet, ryckte Herrens Ande
bort Filippus, och hovmannen såg honom inte mer, då han
nu glad fortsatte sin färd. Men Filippus blev efteråt sedd
i Asdod. 

Kor 12:2 Guds uppryckande av Paulus.
Jag vet om en man som är i Kristus, att han för fjorton år
sedan blev uppryckt ända till tredje himlen; om det nu var
till kroppen, eller om han var skild från sin kropp, det vet
jag inte, endast Gud vet det. 

No comments:

Post a Comment