Wednesday, February 15, 2017

På två ben i Ändens tid

Luk 21:37-38
Och han undervisade om dagarna i helgedomen, men om aftnarna
gick han ut till det berg som kallas Oljeberget och stannade där
över natten. Och allt folket kom bittida om morgonen till
helgedomen för att höra honom.

Jesus verkade trivas vid Oljeberget. Det var där han senare, efter
uppståndelsen, lyftes upp på en sky. Och det är där han ska
komma åter och sätta sina fötter vid tidens slut, efter att han först
hämtat sin brud församlingen, säger bibeln.

Vad föregår verserna ovan i Lukas Evangeliet? Varför kom folket
i stora skaror till helgedomen för att delta i denna Jesus-konferens?

Den hednakristna församlingen är idag ofta historielös. Den äldre
generationen kristna har inte lyckats föra vidare den kunskap Gud
då lade ner i församlingen. Vi förstår inte längre våra band, våra
rötter till det judiska folket. Vi förstår inte heller vår framtid, den
som Gud planerat och som profeteras om i Bibeln.

Troende judar däremot väntade jämt på Messias ankomst! Bibeln
var deras levande historiebok. De väntade på riket, den tid då Gud
enligt deras historie- och profetböcker skulle upprätta allt.

När Jesus talade om ändens tid, vilken vi nu lever i, talade han inte
bara om väckelse. Han säger att evangelium ska bli predikat för
alla folk. Och naturligtvis ska församlingen leva ut i Guds kraft i
vår tid. Men vi missar ibland det obekväma Jesus undervisade om.

Det som föregår ovan verser, där folket strömmade till för att höra
Jesus tala om ändtidens händelser, var följande stycke. Där Jesus
beskriver ändens tid och varnar och förmanar hur det kommer att
vara den tiden. Församlingen ska alltså 1/ verka i full kraft, men
också /2 vara medveten om tiden vi lever i och kunna tyda tids-
tecknen och inte bli överraskade eller förvillade över vad som
möter i denna tid.

Lukas Evangelium 21:3-44
När han sedan satt på Oljeberget, trädde hans lärjungar fram till
honom, medan de voro ensamma, och sa: ”Säg oss när detta ska ske,
och vad som blir tecknet till din tillkommelse och tidens ände.”
Då svarade Jesus och sa till dem: ”Se till, att ingen förvillar eder.

För många ska komma under mitt namn och säga: ’Jag är Messias’
och ska förvilla många. Och ni ska få höra krigslarm och rykten
om krig; se då till, att ni inte förlorar besinningen, för sådant måste
komma, men därmed är ännu inte änden inne. Ja, folk ska resa sig
upp mot folk och rike mot rike, och det ska bli hungersnöd och
jordbävningar på den ena orten efter den andra; men allt detta är
bara början till ’födslovåndorna’.

Då ska man prisge er till misshandling, och man ska dräpa er, och
ni ska bli hatade av alla folk, för mitt namns skull. Och då ska
många komma på fall, och den ene ska förråda den andre, och den
ene ska hata den andre. Och många falska profeter ska uppstå och
ska förvilla många. Och därigenom att laglösheten förökas, ska
kärleken hos de flesta kallna. Men den som är ståndaktig intill änden,
han ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska bli predikat i
hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sen kommer änden.

När ni nu får se ’förödelsens styggelse’, om vilken är talat genom
profeten Daniel, stå på helig plats — den som läser detta, han ger akt
därpå — då må de som är i Judeen fly bort till bergen, och den
som är på taket må inte stiga ner för att hämta vad som finns i hans
hus, och den som är ute på marken må inte vända tillbaka för att
hämta sin mantel. Och ve dem som är havande, eller som ger di
på den tiden! Men be att eder flykt inte må ske om vintern eller
på sabbaten.

För då ska det bli en stor vedermöda, vars like inte har förekommit
allt ifrån världens början intill nu, inte heller någonsin ska
förekomma. Och om den tiden inte blev förkortad, så skulle
inget kött bli frälst; men för de utvaldas skull ska den tiden bli
förkortad. Om någon då säger till er: ’Se här är Messias’, eller:
’Där är han’, så tro det icke. För människor som på falska grunder
säger sig vara Messias ska uppstå, så också falska profeter, och de
skola göra stora tecken och under, för att, om möjligt förvilla
också de utvalda.

Jag har nu sagt er det förut. Därför, om man säger till er: "Se,
han är i öknen’, så gå inte ditut, eller: ’Se, han är inne i huset,
så tro det inte. För såsom ljungelden, när den går ut från öster,
syns ända till väster, så ska Människosonens tillkommelse
vara. —  Där åteln är, dit ska rovfåglarna församla sig.

Men strax efter den tidens vedermöda ska solen förmörkas och
månen upphöra att ge sitt sken, och stjärnorna ska falla ifrån
himlen, och himlens makter ska bäva. Och då ska Människo-
sonens tecken visa sig på himlen, och alla släkter på jorden ska
då jämra sig. Och man ska få se ’Människosonen komma på
himmelens skyar’ med stor makt och härlighet. Och han ska sända
ut sina änglar med starkt basunljud, och de ska församla hans
utvalda från de fyra väderstrecken, från himmelens ena ända till
den andra.

Ifrån fikonträdet mån ni här hämta en liknelse. När dess kvistar
börjar att få save och löven spricker ut, då vet ni att sommaren
är nära. På samma sätt, när ni ser allt detta, då kan ni också veta
att han är nära och står för dörren. Sannerligen säger jag er: Detta
släkte ska inte förgås, förrän allt detta sker. Himmel och jord ska
förgås, men mina ord ska aldrig förgås. Men om den dagen och
den stunden vet ingen något, inte ens änglarna i himmelen, ingen
utom Fadern ensam.

För så som det skedde på Noas tid, så ska det ske vid Människo-
sonens tillkommelse. Så som människorna levde på den tiden, före
floden: de åt och drack, män tog sig hustrur, och hustrur gavs åt
män, ända till den dag då Noa gick in i arken; och de visste av
inget, förrän floden kom och tog dem alla bort — så ska det ske
vid Människosonens tillkommelse. Då ska två män vara
tillsammans ute på marken; en ska bliva upptagen, och en ska
lämnas kvar. Två kvinnor ska mala på samma kvarn; en ska bli
upptagen, och en ska lämnas kvar.

Vaken fördenskull; för ni vet inte vilken dag vår Herre kommer. Men
det förstår ni väl, att om husbonden visste under vilken tid på natten
tjuven skulle komma, så vakade han och tillät inte att någon bröt sig in
i hans hus. Var därför också ni redo; för i en stund då ni inte väntar det
ska Människosonen komma.

Tänk  att Jesus predikade så grundligt om dessa saker redan för
2000 år sedan! Tänk att hans lärjungar på den tiden bad honom visa
"..vad som blir tecknet till din tillkommelse och tidens ände.” Ber
vi om det idag, vi som lever i ingången till denna allvarliga tid?

Eller är vi helt okunniga om, och ointresserade av, det som för
Jesus var så viktigt att meddela församlingen.No comments:

Post a Comment