Saturday, April 29, 2017

Fullkomlighet genom Uppryckandet

Är du en kristen som självklart tror på ett liv efter detta,
att det finns en uppståndelse från de döda? Då måste du
också kunna tro på det som kallas för uppryckandet.

Bibeln talar om att ändtidens kristna församling kommer
att "ryckas upp på skyar" och möta Herren Jesus. Det
kommer att ske samtidigt som alla som dött i tro på Kristus
uppstår. Alla som tror eller har trott och dött ska alltså
samtidigt ryckas på skyar Herren till mötes;

1 Thess 4:13-18
Vi vill inte lämna er, käre bröder, i okunnighet om hur
det förhåller sig med dem som har avsomnat, för att ni
inte ska sörja som de andra, de som inte har något
hopp.

För lika säkert som Jesus, som vi tror, har dött och har
uppstått, lika säkert ska också Gud genom Jesus föra
dem som är avsomnade fram jämte honom.

Som ett ord från Herren säger vi er nämligen detta, att
vi som lever och lämnas kvar till Herrens tillkommelse
inte alls ska komma före dem som är avsomnade.

För Herren ska själv stiga ner från himlen, och ett
maktbud ska ljuda, en överängels röst och en Guds
basun. Och först ska de i Kristus döda uppstå; sen ska
vi som då ännu lever och har lämnats kvar bli jämte
dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes;
och så ska vi alltid få vara hos Herren.

Så trösta nu varandra med dessa ord.

1 Kor 15:16-23, 50-54
Ja, om döda inte uppstår, så har inte heller Kristus upp-
stått. Men om Kristus inte har uppstått, så är er tro
förgäves; ni är då ännu kvar i era synder. Då har ju
också de gått förlorade, som har avsomnat i Kristus.

Om vi i det här livet har i Kristus haft vårt hopp, och
därav inget blir, då är vi de mest ömkansvärda av alla
människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda,
som förstlingen av de avsomnade.

För eftersom döden kom genom en människa, så kom
också genom en människa de dödas uppståndelse. Och
såsom i Adam alla dör, så ska också i Kristus alla
göras levande. Men var och en i sin ordning: Kristus
som förstlingen, därefter, vid Kristi tillkommelse, de
som hör honom till.

Mina bröder, vad jag nu vill säga är detta, att kött och
blod inte kan ärva Guds rike; inte heller får förgänglig-
heten oförgängligheten till arvedel. Se, jag säger er en
hemlighet: Vi ska inte alla avsomna, men alla ska vi
bli förvandlade, och det i ett nu, i ett ögonblick, vid
den sista basunens ljud.

För basunen ska ljuda, och de döda ska uppstå till oför-
gänglighet, och då ska vi (som ännu lever) bli förvandlade.
För detta förgängliga måste iklä sig oförgänglighet, och
detta dödliga iklä sig odödlighet. Men när detta förgäng-
liga har iklätt sig oförgänglighet, och detta dödliga har
iklätt sig odödlighet, då ska det ord fullbordas, som
står skrivet: ”Döden är uppslukad och seger vunnen.”

Innan de avlidna i Kristus här får uppleva sin fulla upp-
ståndelse, d v s även till kroppen, så har de befunnit sig i
en period av väntan på en plats som i Bibeln kallas
Paradiset. Det är Paradiset vi egentligen refererar till, när
vi menar att när vi dör på jorden så kommer vi direkt
till himlen.

I Paradiset är man alltså ännu utan uppståndelsekropp.
Uppståndelsen i kroppen för de som dött i Kristus sker
nämligen vid församlingens uppryckande, i enlighet med
de bibelord vi läste ovan. De som vid tiden för detta upp-
ryckande lever kvar på jorden, och i tron på Kristus, för-
vandlas då till sina jordiska kroppar i ett enda ögonblick,
och får sina uppståndelsekroppar.

Bibeln säger i avsnittet ovan att om vi inte tror på upp-
ståndelsen från de döda för de som dött i tron på Kristus -
så är vår tro förgäves. Det håller väl varje kristen med om.
Men - detsamma måste då gälla om vi inte tror på uppryc-
kandet av den församling som fortfarande lever kvar på
jorden i tron i ändens tid. Båda uppståndelsen från de
döda och uppryckandet av ändtidens församling sker ju
samtidigt enligt Bibelns solklara undervisning.

/Björn Hellman


No comments:

Post a Comment