Tuesday, April 18, 2017

Nationer, Folkslag, Reformation

Matt 28:19
 "Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar"

Jesus understryker här "folk" - och inte individ, även
om vi vet att frälsningen är personlig. Vi vet att
Jesus grät över sitt folk, judarna - och över sin stad,
Jerusalem. Han var berörd av sin nations öde.


1 Mos 11:1-9 talar om att:
"..hela jorden hade ett språk och talade på ett sätt..
de sa: ”Kom, låt oss bygga en stad åt oss och ett
torn vars spets räcker upp i himlen, och så göra
oss ett namn; vi kunde annars bli kringspridda
över hela jorden.”  Då steg HERREN ner för att se
staden och tornet.. och HERREN sa: ”Se, de är ett
enda folk och har alla ett språk.. härefter ska inget
bli dem omöjligt.. låt oss stiga ner och förbistra
deras språk, så att den ene inte förstår den andres
språk. Och så spridde HERREN dem därifrån ut
över hela jorden, så att de fick upphöra att bygga
på staden." 

Detta globala tilltag i mänsklighetens vagga tilltalade inte
alls Gud. Han förbistrade språket, och han spred också
ut människorna över jorden.

I Apg 17:26-27 plockar aposteln Paulus upp denna tråd
och undervisar atenarna att:
"..han har skapat människosläktets alla folk, alla från
en enda stamfader, till att bosätta sig utöver hela
jorden; och han har fastställt för dem bestämda tider
och utstakat de gränser inom vilka de skola bo - detta
för att de skola söka Gud,

Gud skapade alltså nationerna, de som fanns och de som
nu finns. Gud vill nationer, det var hans plan. Han vill inte
en globalism, där man istället för Kristus söker skapa en
falsk gemensam kompromiss mellan alla religioner, vilket
är en rörelse vi ser i tiden.

Ju mer en nation och ett folk görs till lärjungar, ju mer för-
ändras "folksjälen" i en nation, och med det kommer lag-
stiftning, utbildningsväsende och mycket annat i samhället
att påverkas - en samhällsreformation kommer mer och
mer till stånd.

Detta sker naturligtvis genom att enskilda individer tar
emot Kristus i sina liv. Men en allt starkare församling i
en nation kommer att ha just denna starka reformatoriska
påverkan om den förstår sitt inflytande och är beredd att
utöva det. En stark reformatorisk påverkan kan utövas
även om fortfarande en majoritet i nationen inte skulle
vara pånyttfödda troende.

Ofta förekommande debatter inom kristenheten idag rör
frågor kring nationalism och hur mycket kristen tro är
tänkt att påverka samhället. Gud har skapat nationerna.
Gud vill att hans rike ska manifesteras så mycket som
möjligt. Tillkomme ditt rike, ske din vilja.. på jorden, så
har vi blivit lärda att be.

I det tusenårsrike som enligt bibeln ska inträda efter denna
tidsålder, så sitter Jesus som kungars kung i Jerusalem - i
sitt land. Jesus är jude. Folken ska då en gång per år vara
representerade under en tillbedjanshögtid i Jerusalem.

Folken och folkslagen finns alltså fortfarande kvar - då
de är skapade av Gud och är hans vilja.No comments:

Post a Comment