Friday, March 10, 2017

Judarnas Bibliska rätt till Landet

Av Hans P Lindblad

Det jag skriver är riktat till en vän som är medvandrare i “Palestina”, därav ordalydelsen på vissa ställen, men det är applicerbart för vem som helst.
Israel är Guds egendomsfolk, han har utvalt folket genom Abraham, Isak, Jakob (Israel) och dess arvingar för evig tid.
Israels folk har många gånger brutit det förbund som de ingått med Gud, men han kan inte ångra sitt förbund, han är en evig Gud. Då måste i så fall universum först gå under (Jer 31:35-37)!
Guds folk är inte bättre än något annat folk, det finns ingen meriterande orsak till att Gud valde just dem. Israel är en av världens minsta folk, Gud har konsekvent utvalt det som är ringa.
Exempelvis skickade han dem i den assyriska fångenskapen och den babyloniska fångenskapen, efter Templets förstörelse år sjuttio och efter Bar Kokba upproret (132-135) förskingrades Israels folk. Hadrianus ville utrota judendomen och som ett led i det döpte han landet till Palestina, efter Israels ärkefiender Filisteerna och Jerusalem kallade han Aelia Capitolina.
I dag så är israeler vanliga människor som alla andra, goda och onda.
Men Israel är en demokrati med ett rättsväsende av västerländskt snitt, inte perfekt antagligen, men säkert väl så bra som det svenska.
Exempelvis så blir det en massa väsen när Israel river något hus eller så, jag känner inte till varenda fall, det är omöjligt, men gång efter annan när vi läser om det i Sverige, så är det helt enkelt ett “svartbygge” som rivs.  De Israeliska myndigheterna river till och med synagogor, just för att de är “svartbyggen”.
Du skriver om Israels övermakt, då ser du med ett mycket snävt perspektiv. Här är det större perspektivet:
Israel_perspektiv
Och så här känner sig Israel:
Israel_paranoid
Israel – Guds utvalda folk – Guds egendomsfolk.
Det finns över tvåhundra löften för Israels folk om Israels land, Löfteslandet, här kommer ett urval.
Gud utväljer ett folk, först genom Abraham, sedan utväljer han Isak, löftessonen och därefter utväljer han Jakob, som senare får namnet Israel.
Landet Israel är Abrahams, Isaks och Jakobs eviga arvedel.
Löften, tilltal och förbund med Abraham:
Välsigna alla som välsignar, förbanna alla som förbannar Abraham:
1 Mos 12:3 ”Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.”
Löfte om landet Israel till Abram och hans efterkommande:
1 Mos 13:15 ”Hela det land som du ser skall jag ge åt dig och dina efterkommande för evig tid.”

Löfte till Abram om landet.
1 Mos 15:18-21 ”På den dagen slöt HERREN ett förbund med Abram och sade: ”Åt dina efterkommande skall jag ge detta land, från Egyptens flod ända till den stora floden, floden Eufrat: 19 keniternas, kenisiternas, kadmoneernas, 20 hetiternas, perisseernas, rafaeernas, 21 amoreernas, kananeernas, girgaseernas och jebusiternas land.”
Tilltal till/om Isak:
Profetia om Isak.
1 Mos 17: 21 ”Men mitt förbund skall jag upprätta med Isak, honom som Sara skall föda åt dig vid denna tid nästa år”
Profetian om Isak bekräftas.
1 Mos 18:10, 14 (-15) ”Då sade han: ”Jag kommer tillbaka till dig nästa år vid denna tid, och se, då skall din hustru Sara ha en son. ”Detta hörde Sara där hon stod i tältöppningen bakom honom.”
14 ”Skulle något vara omöjligt för HERREN? Vid den bestämda tiden nästa år skall jag komma tillbaka till dig, och då skall Sara ha en son.”
Guds löfte till Rebecka (Isak).
1 Mos 25:23 ”HERREN svarade henne: ”Två folk finns i ditt moderliv, två folkstammar skall ur ditt sköte gå skilda vägar. Det ena folket skall bli starkare än det andra, och den äldre skall tjäna den yngre”
Guds val av Jakob.
Rom 9:10-11 ”Men inte bara det, Rebecka fick två söner med en och samme man, vår fader Isak. 11 Innan barnen ännu var födda och innan de hade gjort vare sig gott eller ont, sades det till henne: Den äldre skall tjäna den yngre. Det blev sagt för att Guds beslut att välja vem han vill skulle stå fast och inte bero på gärningar utan på honom som kallar”
Tilltal, förbund med Jakob:
Isak välsignar Jakob.
1 Mos 27:29 ”Folk skall tjäna dig och folkslag falla ner för dig. Var en herre över dina bröder. Din mors söner skall falla ner för dig. Förbannad vare den som förbannar dig och välsignad den som välsignar dig!”
Israel, löfte till Jakob.
1 Mos 28:13, 15 (-15) ”Och se, HERREN stod ovanför den och sade: ”Jag är HERREN, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger skall jag ge åt dig och dina efterkommande.”
15 ”Och se, jag är med dig och skall bevara dig vart du än går, och jag skall föra dig tillbaka till detta land. Jag skall inte överge dig intill dess att jag har gjort vad jag har lovat dig.”

Löfte till Jakob om Kanaans land:
1 Mos 35:12 ”Det land som jag har givit åt Abraham och Isak ger jag till dig. Och åt dina efterkommande skall jag ge detta land ”
Välsignelse över de tolv stammarna:
Spira och härskarstav från lejonet Juda, välsignelse.
1 Mos 49:8-10: ”Juda, dig skall dina bröder prisa. Din hand skall vara på dina fienders nacke, din fars söner skall buga sig för dig. 9 Ett ungt lejon är Juda. Från rivet byte har du rest dig, min son. Han böjer sig, han lägger sig ner som ett lejon, som en lejoninna – vem får honom att resa sig? 10 Spiran skall inte vika från Juda, inte härskarstaven från hans fötter, förrän han som den tillhör kommer och folken blir honom lydiga.”

Jakobs profetia över Israels 12 stammar.
1 Mos Ge 49:28 (1-) ”Alla dessa är Israels stammar, tolv till antalet, och detta är vad deras far sade till dem när han välsignade dem. Åt var och en gav han sin särskilda välsignelse.”
Israel, Guds löfte – En evig arvedel:
Landet Israel är Abrahams, Isaks och Jakobs eviga arvedel.
1 Mos 48:4 ”och sade till mig: Jag skall göra dig fruktsam och föröka dig och låta skaror av folk komma av dig, och åt dina efterkommande skall jag ge detta land till egendom för evigt.”

Jordens centrum, dess Mittelhöjden är Tempelplatsen.
Dom 9:37 ”Men Gaal sade på nytt: ”Jo, det kommer folk ner från Mittelhöjden, och en annan grupp kommer på vägen från Teckentydareken.”
Jerusalem är världens navel.
Hes 38:12 ”Ty du vill plundra och röva och vända din hand mot ödelagda platser, som nu åter är bebodda, och mot ett folk som har samlats från hednafolken och som nu har boskap och ägodelar, där de bor i landets mitt. [navel]”
Jerusalem är staden där YHVH satt sitt namn.
2 Kon 21:4 ”Han byggde altaren i HERRENS hus. Det var om detta hus som HERREN hade sagt: ”I Jerusalem vill jag fästa mitt namn.”
Juda, David, ska alltid ha en lampa i Jerusalem, där YHVH satt sitt namn.
1 Kon 11:36 ”Åt hans son skall jag ge en stam, så att min tjänare David alltid har en lampa inför mitt ansikte i Jerusalem, den stad som jag har utvalt åt mig för att där fästa mitt namn.”
Israel, det enda utvalda folket till evig tid.
1 Krön 17:21-22 ”Och var på jorden finns ett enda hednafolk likt ditt folk Israel, som Gud gick för att återlösa till att bli hans eget folk för att göra dig till ett stort och fruktat namn, när du fördrev hednafolken för ditt folk, som du hade återlöst från Egypten. 22 Du har gjort ditt folk Israel till ett folk åt dig för evig tid, och du, HERRE, har blivit deras Gud.”

Jerusalem – Den ende Gudens stad!
2 Krön 6:6 ”Men Jerusalem har jag utvalt för att mitt namn skall vara där, och David har jag utvalt till att råda över mitt folk Israel.”

Rör inte mina smorda, Israel.
Ps 105:11-12, 15 (1-45) ”Han sade: Åt dig ger jag Kanaans land, det skall bli er arvedel. 12 Då var de en liten skara, de var få och främlingar i landet.”
15 ”Rör inte mina smorda, gör inte mina profeter något ont!”
Förbundet med Israel kan brytas när universum gått under och himlen kan mätas och jordens innersta utforskas.
Jer 31:35-37 ”Så säger HERREN, han som har satt solen till att lysa om dagen och månen och stjärnorna till att lysa om natten, i ordnad gång, han som rör upp havet så att dess böljor brusar, HERREN Sebaot är hans namn: 36 Om denna ordning inte längre består inför mig, säger HERREN, först då skall Israels släkte upphöra att vara ett folk inför mig för alltid. 37 Så säger HERREN: Om himlen därovan kan mätas och jordens grundvalar där nere kan utforskas, först då skall jag förkasta hela Israels släkte för allt vad de har gjort, säger HERREN.”
Gud deklarerar att Israel är hans ögonsten!
Sak 2:8 ”Ty så säger HERREN Sebaot, han som för sin härlighets skull har sänt mig till hednafolken som har plundrat er: ”Den som rör vid er, rör vid hans ögonsten.”
Israel återupprättande:
Israel kommer till liv på en enda dag.
Jes 66:8 ”Vem har hört något sådant, vem har sett något liknande? Kan ett land komma till liv på en enda dag, eller ett folk födas på en enda gång, eftersom Sion föder sina barn redan när födslovåndan börjar?”

Israels återsamlande.
Jer 23:3 (-8) ”Jag skall själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag har drivit bort dem och jag skall föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där skall de bli fruktsamma och föröka sig.”
Folken ska kasta lott om Jerusalem och försöka dela staden:
Kasta lott om Jerusalem.
Hes 21:22 ”I sin högra hand får han då ut lotten ”Jerusalem”. Där skall han sätta upp murbräckor, öppna sin mun till krigsrop, häva upp sin röst till härskri, sätta upp murbräckor mot portarna, kasta upp en vall och bygga en belägringsmur.”
Dom – Delning av landet:
Joel 3:1-3 (-21) ”Ty se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, 2 skall jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Josafats dal. Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land 3 och kastat lott om mitt folk. En sköka betalade de med en pojke, och en flicka sålde de för vin som de drack upp.”
Israel – Vi som tror på frälsning genom Jesus är inympade i Israel!
Israels folk, liv från de döda.
Rom 11:15 ”Ty om deras förkastelse betydde världens försoning, vad skall då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda?”
Israels omvändelse.
Rom 11:25-26, 29 (-32) ”Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. 26 Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet: Från Sion skall Frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob.”
29 ”Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra.”
Vår del i Israel, vi är inympade i det äkta olivträdet:
Det äkta olivträdet.
Rom 11:17-18 (16-24) ”Men om nu några av grenarna har brutits bort och du, som är ett vilt olivträd, har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, 18 då skall du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig skall du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig.”
Yttersta tiden: 
Israels tolv stammar, sigill.
Upp 7:4-8 ”Och jag hörde antalet av dem som var försedda med sigill: etthundrafyrtiofyra tusen ur Israels alla stammar, 5 av Juda stam tolv tusen försedda med sigill, av Rubens stam tolv tusen, av Gads stam tolv tusen, 6 av Asers stam tolv tusen, av Naftalis stam tolv tusen, av Manasses stam tolv tusen, 7 av Simeons stam tolv tusen, av Levis stam tolv tusen, av Isaskars stam tolv tusen, 8 av Sebulons stam tolv tusen, av Josefs stam tolv tusen och av Benjamins stam tolv tusen försedda med sigill.”
Namnet Israel finns över 2 300 gånger i Bibeln, det är inte på något sätt ett sidospår, utan ett huvudstycke!
Ett varningens ord:  Rör inte Guds ögonsten!
Shalom
Hans P Lindblad

No comments:

Post a Comment