Friday, July 20, 2018

Är oansvarig livsstil synd?

Peter Halldorf har rätt i sak, i
nedanstående artikel - att vi har ett
ansvar för skapelsen. Det är egent-
ligen självklart, detta att råda över
skapelsen som bibeln uttrycker det.
Och vi människor behöver arbeta
med de frågorna ordentligt.

http://www.dagen.se/debatt/peter-halldorf-oansvarig-livsstil-ar-en-synd-1.1175039

Men - ansvar för skapelsen får inte
tynga ner församlingen i dess
huvudansvar i ändens tid. Miljö-
förstöringen har framförallt sin
grund i annan synd.

Jag höjer ett varningens finger när
miljöförstöring förespråkas som
stor allvarlig synd, men annan
synd tystas ner och ansvaret för
missionsbefallningens hamnar en
bit ner på listan.

Halldorf nämner Jeremias varnande
budskap till sitt folk, nästan som att
landet låg sörjande p g a miljöför-
störing. Men det var ju Israels klas-
siska synder som allt bottnade i.

Jag anser att den globala miljörör-
elsen har fått egna ben och egna
motiv. Den används för speciella
syften. Det måste vi se igenom.

Socialisten Saul Alinsky hade
enorm påverkan i USA på sina lär-
jungar under 60- och 70-talet.
Obama, Soros och Clinton kan
nämnas.

Alinskys tes var att man behövde
hitta en fråga som kan samla män-
skligheten i en (falsk) insikt om att
vi måste komma samman på ett
supernationellt plan. Socialismens
mål.

Alinsky uttryckte specifikt miljöfrågan
som den bästa frågan att använda
sig av...  Sedan dess har miljörörelsen
växt fram, och man ser hans
lärjungar i spetsen för den.

Enligt vad jag utläser av bibeln, så
kommer det en religiös rörelse i den
yttersta tiden. Den kommer inte vara
samlad kring Jesus Kristus, utan
kring mänsklighetens fortlevnad.

Därför kommer den samla både
kyrkorörelser och andra religioner.
En rörelse som till synes har ädla
mål, men den lyssnar inte till Gud
och kommer vara i avsaknad av
helig Ande.

Kanske dess ledare kommer vara
en kyrkofarbror med ett speciellt
ödmjukt röstläge, ledare för en global
religiös rörelse som samlat rörelser,
människor inom, men även långt
utanför den kristna sfären, för de
ädla syftenas skull.

Frälsning i Jesus Kristus kommer
inte att predikas längre. Det finns så
mycket viktigare frågor och
frälsningsbudskapet kommer ses
som en splittrande faktor.


No comments:

Post a Comment